Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 4 Sayfalar 173 - 177 2019-11-11
Kondiler değişikliklerin panoramik radyografi ile incelenmesi
Gözde SERİNDERE,Ceren AKTUNA BELGİN
11 261

Öz Amaç: Temporomandibular eklem (TME) değerlendirilmesindeklinik ve radyolojik muayene birlikte yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacıpanoramik radyograf üzerinde izlenebilen kondiler değişikliklerin prevalansınıincelemektir.Gereç ve Yöntemler:Bu çalışmada kliniğe çeşitli şikayetlerle başvurmuşolan toplam 100 hastanın (200 kondil) panoramik radyografları tesadüfi olarakseçildi ve incelendi. Hastaların yaş ve cinsiyet bilgileri kaydedildi. Hastalar20-40, 41-64, 65 yaş ve üzeri olmak üzere 3 alt gruba ayrıldı. 20-40 yaş grubuGrup 1, 41-64 yaş grubu Grup 2, 65 yaş ve üzeri yaş grubu Grup 3 olarakisimlendirildi. Data analizi için tanımlayıcı istatistik kullanıldı.Bulgular: İncelenen 100 hastanın 57’si kadın, 43’ü erkekti. 76 hasta (ortalamayaş: 41.1) ve 110 kondilde kondiler değişiklik tespit edildi. Patoloji görülen76 hastanın 43’ü kadın 33’ü erkekti. Kondiler değişiklik en sık Grup 3’degörüldü (% 84.6). En sık görülen kondiler değişiklik düzleşme (% 60.9) olduğubelirlendi. Bunu skleroz (% 17.3) ve erozyon (% 11.8)  takip etti. Sadece1 hastada (% 0.9) subkortikal kiste rastlanıldı. Kondiler değişiklikler en sıkbilateral olarak takiben sağ tarafta görüldü.Sonuç: Panoramik radyografi tekniği hastanın ilk değerlendirilmesinde rutinolarak başvurulan ve TME kemik yapıları değerlendirmeye olanak sağlayan önemlibir tekniktir. TME kondilinde oluşabilecek değişikliklere yaş ilerledikçe dahasık rastlanıldığı rapor edilmiştir. Bu durum ileriki yaşlarda artan dişkayıpları neticesinde kapanış bozuklukları ile ilişkilendirilebilir.ANAHTAR KELİMELERKemik hastalıkları, panoramik, radyografi,temporomandibular eklem

Anahtar Kelimeler

Kemik hastalıkları, panoramik, radyografi, temporomandibular eklem
1. Okeson JP. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion, Mosby, St. Louis, Mo, USA, 5th edition, 2003.2. Bronstein SL, Tomasetti BJ, Ryan DE. Internal derangements of the temporomandibular joint: correlation of arthrography with surgical findings. J Oral Surg 1981;39:572–84.3. Mengel R, Kruse B, Flores-de-Jacoby L. Digital volume tomography in the diagnosis of periodontal defects: an in vitro study on native pig and human mandibles. J Periodontol 2005;76:665–73.4. Muir CB, Goss AN. The radiologic morphology of asymptomatic temporomandibular joints. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1990;70(3):349–54.5. Akerman S, Kopp S, Rohlin M. Macroscopic and microscopic appearance of radiologic findings in temporomandibular joints from elderly individuals. An autopsy study. Int J Oral Maxillofac Surg 1988;17(1):58–63.6. Flygare L, Rohlin M, Akerman S. Macroscopic and microscopic findings of areas with radiologic erosions in human temporomandibular joints. Acta Odontol Scand 1992;50(2): 91–100.7. Takayama Y, Miura E, Yuasa M, Kobayashi K, Hosoi T. Comparison of occlusal condition and prevalence of bone change in the condyle of patients with and without temporomandibular disorders. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008:105(1):104–12.8. Mathew AL, Sholapurkar AA, Pai KM. Condylar changes and its association with age, TMD, and dentition status: a cross-sectional study. Int J Dent. 2011;2011:7 pages.413639 9. Laskin DM. Temporomandibular joint pain. In: Kelley’s Textbook of Rheumatology. Sixth edition. Edit: Ruddy S, Harris ED, Sledge CB; 2001.p. 557-567.10. Shahab S, Azizi Z, Damghani FT, Damghani FT. Prevalence of osseous changes of the temporomandibular joint in CBCT images of patients with and without temporomandibular disorders. Biosci Biotech Res Comm 2017; 10(3): 518-24.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Yayımlanma Tarihi 11 Kasım 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0001-7439-3554Yazar: Gözde SERİNDERE (Sorumlu Yazar)

Orcid : 0000-0001-7780-3395Yazar: Ceren AKTUNA BELGİN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Kasım 2019


Makalenin Yazarları
Gözde SERİNDERE
Ceren AKTUNA BELGİN