Yıl 2016, Sayı : 69 Sayfalar 41 - 60 2016-01-01
The Effects Of Cross-Border Bank Mergers And Acquısıtıons On Fınancıal Performance Of Banks: CAMELS Analysıs On Three Banks
Sınır Ötesi Birleşme ve Satın Almaların Bankaların Finansal Performansına Etkileri: Üç Banka Üzerinde CAMELS Analizi
Sevda Ateşoğlu COŞKUN,Sibel KARĞIN
26 261

Cross-border bank mergers and acquisitions hold significant importance due to possible negative effects on the country’s economy such as creating barriers to the country’s fiscal policy objectives, performing operations that trigger crisis during the crisis period, creating a pressure group that directs policies of the government, creating an unhealthy competitive environment, limiting the distribution of resources within the country. In the study, it is aimed to analyze the impact of bank mergers and acquisitions that took place in a different country on financial performances of those banks. For this reason, the impact on financial performances of three cross-border bank acquisitions took place in Turkey (Denizbank, Finansbank, ING Bank) has been researched using CAMELS, a kind of ratio analysis. Comparative performance improvements of three banks to the average of commercial banks in Turkey were analyzed for the three years’ post-acquisition and three years pre-acquisition periods and the results are compared. Findings indicate that the performances of the target banks decreased in the post-acquisition periods. The results of the analysis are considered to be affected by the 2008 crisis coincided with the post-acquisition periods.
Sınır ötesi banka birleşmeleri ve satın almaları; hedef ülkenin mali politikalarına engel oluşturma, kriz döneminde krizi tetikleyen uygulamalarda bulunma, bir baskı grubu oluşturarak ülkenin izleyeceği politikaları yönlendirme, sağlıksız rekabet ortamı oluşturabilme, ülke içinde kaynak dağılımını sınırlama gibi ülke ekonomisini etkileyebilecek negatif etkileri nedeniyle önemli bir yer arz etmektedir. Çalışmada bankaların farklı bir ülkede gerçekleştirdikleri sınır ötesi birleşme ve satın almaların, finansal performansları üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için Türkiye’de gerçekleşen üç sınır ötesi banka satın almasının (Denizbank, Finansbank, ING Bank) sözkonusu bankaların finansal performanslarına olan etkileri bir tür oran analizi olan CAMELS analizi kullanılmak suretiyle incelenmiştir. Satın alınma öncesi üç yıl ve satın alınma sonrası üç yıl dönemlerinde, mevduat bankalarının ortalamalarına kıyasla üç bankanın performans gelişimi analiz edilmiştir ve sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Analiz bulguları satın alınma sonrası dönemde yabancı bankalar tarafından satın alınan üç bankanın performansında azalış gerçekleştiği yönündedir. Satın alınma sonrası dönemlerin 2008 krizi sonrasına rastlamasının analiz sonuçlarını etkilediği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2016


Makalenin Yazarları
Sevda Ateşoğlu COŞKUN
Sibel KARĞIN