Yıl 2012, Cilt: 46 Sayı : 3 Sayfalar 43 - 54 2012-12-19
ÇİĞNEME FONKSİYONUNA GİREN AMALGAM DOLGULU DİŞLERDEN VE RETROGRAD AMALGAM DOLGULARDAN KAN VE İDRARA CİVA GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ
Yusuf BATUR,Faruk HAZNEDAROĞLU,Ayşe AROĞUZ,Kürşat ÖZER
17 261

Öz Amaç: Bu invivo çalışmada amalgam dolgu varlığını ve dolgulu dişlerin çiğneme fonksiyonuna girip girmemesi gibi faktörlerin, kan idrar gibi vücut sıvılarına civa geçişini ne şekilde etkilediğini, ayrıca retrograd amalgam dolgulardan kan ve idrara civa geçişi olup olmadığını inceledik. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, İ.Ü. Veteriner Fakültesi İçhastalıkları Anabilim Dalı Kliniği'nde, yaş ortalaması 4(±2) olan, melez 24 adet erişkin erkek köpek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deneklerden alınan kan örneklerinde civa tayini atomik absorbsiyon spektrofotometresinde hidrür sistemi, idrar örneklerinde civanın saptanmasında Lindstedt yöntemi ile yapılmıştır. Bulgular: Kontrol grubuna oranla, retrograd dolgu bulunan deneklerde daha yüksek kan civa seviyesine rastlanmıştır. Buna karşılık idrar Hg seviyeleri açısından tüm dönemlerde her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır Sonuç: Çalışmamızın sonunda amalgam dolgulardan; çiğneme fonksiyonuna girsin girmesin; vücut sıvılarına civa geçişinin oldugunu, bunun zamanla azalmakla beraber en yüksek 1. haftada olduğunu, ancak tek bir retrograd dolgunun istatistiksel olarak kan ve idrardaki civa seviyesini etkilemediği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler

Amalgam, civa, çiğneme fonksiyonu
Kenneth J., Mjör IA. Response to pa­ tients who require about the safety of den­ tal amalgam. Quintessence Int, 1991; 22: 249-50.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 19 Aralık 2012
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Aralık 2012


Makalenin Yazarları
Yusuf BATUR
Faruk HAZNEDAROĞLU
Ayşe AROĞUZ
Kürşat ÖZER