Yıl 2019, Sayfalar 569 - 580 2019-08-26
Net Hisse Senedi İhracı Etkisinin Borsa İstanbul’da İncelenmesi
Nesrin ÖZKAN
11 261

Öz Gelecek dönem hisse senedi getirilerinin hisse senedi ihracını takiben düşmesi varlık fiyatlama literatüründe “net hisse senedi ihracı etkisi” olarak adlandırılmaktadır.Bu çalışmada, Temmuz 2012 ile Haziran 2018 dönemleri arasında net hisse senedi ihracı etkisinin Borsa İstanbul’da varlığı araştırılmıştır. Gelecek getirilerin net hisse senedi ihracı tarafındantahmin edilebilirliğini belirlemek adına portföyve regresyon analizi yöntemlerikullanılmıştır. Portföy analizinde, piyasa geneli için aylık ortalama getiriler1.66% ile 0.84% arasında değişim göstermiştir.Değer ağırlıklıportföylerdennegatif hedge getiri elde edilmesine rağmen, istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır. Eşit ağırlıklı portföylerden elde edilen hedge getiri için de istatistiki olarak anlamlı değerlere ulaşılamamıştır. Ayrıca,  büyük, küçük ve mikro gruplar için getiriler benzer özellikler göstermiştir. CAPM tarafından açıklanamayan getiriler üzerinde Fama-French üç faktör modelinin açıklayıcılığının bulunmasından dolayı, net hisse senedi ihracı ile ilgili ortalama getiriler, faktör modeller tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, zaman serisi regresyonlarından elde edilen alfa katsayıları değerlendirilmiştir. Alfa katsayıları ve t-istatistikleri, gruplar içerisinde yer alanportföyler arasında tutarlılık göstermemiştir. CAPM ve Fama-French üç faktör modelinden elden edilen alfa katsayıları istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır. Tüm bu bulgular, Borsa İstanbul’da  net hisse senedi ihracı ile gelecek dönem hisse senedi getirileri arasında altı yıllık analiz periyodunda anlamlı bir ilişkinin bulumadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler

Net hisse senedi ihracı, piyasa etkinliği, varlık fiyatlandırma
Chen, Yinfei- Jiang, George J.(2018),"Aggregate Net Share Issuance and Stock Market Returns: A Time-Series Analysis”.http://fmaconferences.org/SanDiego/Papers/AggregateNetShareIssuanceandStockMarketReturns.pdf (27.02.2019).
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ağustos 2019


Makalenin Yazarları
Nesrin ÖZKAN