Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı : 2 Sayfalar 58 - 65 2018-12-25
Denizli – Tavas Ovasında Yapılan Bazı Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Safiye Pınar TUNALI,Necdet DAĞDELEN
6 261

Öz Bu çalışma, Denizli iline bağlı Tavas ovasında uygulanan arazi toplulaştırma (AT) ve tarla içi geliştrime hizmetleri (TİGH) çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Denizli – Tavas Ovası 1. Kısım AT ve TİGH Projesine ait proje verileri incelenmiştir. 8 köyün arazi toplulaştırma projesi (ATP) öncesi ve sonrasına ait işletmelerin ortalama parsel büyüklüklerindeki değişim, işletme başına düşen parsel sayısında meydana gelen azalma miktarı belirlenmiştir. ATP öncesi ortalama parsel büyüklüğü 5.56 da iken, bu değer ATP sonrasında 8.63 da’a yükselmiştir. Proje alanında TİGH’nin yapılabilmesi için çiftçilerden alınan kesinti miktarları karşılaştırılmış, proje alanı toplulaştırma oranı % 35.5 (adet/adet) olarak bulunmuştur. Türkiye’de yapılan diğer AT çalışmalarında olduğu gibi bu proje kapsamında da parsellere ulaşımın sağlanması amacıyla yapılan yollar irdelenmiş, birim alana isabet eden yol uzunluğunda % 94 (m/m)’lük bir artış olduğu gözlenmiştir. Çalışmada ayrıca proje alanında tamamlanmış olan sulama kanallarının yeterlilik durumunu belirlemek amacıyla toplulaştırma alanı sulama oranı değerleri de belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Arazi Toplulaştırması, Toplulaştırma Oranı, Birim Alana İsabet Eden Yol, Sulama oranı
Abacı, M., 2009. Sinop Boyabat Durağan Katılımcı Arazi Toplulaştırma Projesi Yayınlanmamış Değerlendirme Özeti. Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü, Samsun.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0001-9698-0987Yazar: Safiye Pınar TUNALI Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-7116-3718Yazar: Necdet DAĞDELEN (Sorumlu Yazar)Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2018


Makalenin Yazarları
Safiye Pınar TUNALI
Necdet DAĞDELEN