Yıl 2015, Cilt: 14 Sayı : 54 Sayfalar - 2015-03-19
EVALUATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ OPINIONS CONCERNING THE OBJECTIVES OF THE CITIZENSHIP EDUCATION
Ramazan ÖZBEK,Bahadır KÖKSALAN
20 261

Öz entrCitizenship, democracy and lifelong learning are among the most recurrent terms on accouunt of practice and thinking in the 21st century .Citizenship education is an important part of general education and democracy education. Citizenship education is commonly understood to include four main aspects such as (a) political literacy, (b) critical thinking, (c) social attitudes and (d) values and active participation. The purpose of this study is to evaluate the opinions of the pre-service teachers who study at the department of primary school education social sciences teaching, concerning the objectives of the citizenship education in the context with the curriculum of primary school citizenship and democracy education. This study was designed as a qualitative research method. 20 pre-service teachers in their 8th academic term participated into the study through the intentional sampling method. The question as “What are your opinions concerning the objectives of the citizenship education in the context with the curriculum of primary school citizenship and democracy education?” was used as an open ended question in the data collection tool to ask pre-service teachers’ opinions. The data were analyzed through the content analysis which is one of the qualitative techniques by the researchers. Based on the pre-service teachers’ opinions regarding the objectives of the citizenship, it was mostly stated that the objectives should be applicable rather than theoretical, develop awareness level, be respectful for the values of both ones’ society and others, act according to social rules, undertake responsibilities as a good and active citizen.Demokrasi, vatandaşlık ve hayat boyu öğrenme 21. yüzyılda uygulama ve düşüncede en önemli gündemdeki kavramlar arasındadır. Vatandaşlık eğitimi genel eğitimin ve demokrasi eğitiminin önemli bir parçasıdır. Vatandaşlık eğitimi yaygın olarak dört temel unsuru kapsayacak biçimde anlaşılmaktadır. Bunlar; a) politik katılım, b) eleştirel düşünme, c) toplumsal tutum ve d) değerler ile aktif katılımdır. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim bölümü, sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dalında okuyan öğretmen adaylarının, İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Programı kapsamında vatandaşlık eğitimi amaçlarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemi olarak tasarlanmıştır. Çalışmaya 8. Yarıyılda öğrenim gören 20 öğretmen adayı amaçlı örnekleme yöntemi ile katılmışlardır. Veri toplama aracında öğretmen adaylarına cevaplandırmaları için “İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi programı kapsamında vatandaşlık eğitiminin amaçlarına yönelik görüşleriniz nelerdir.” sorusu açık uçlu olarak yöneltilmiştir. Araştırmacılar tarafından veriler nitel araştırma tekniklerden içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Öğretmen adaylarının görüşleri amaçların teorik bilgiden ziyade uygulamaya, bilinç düzeylerinin geliştirilmesine, hem kendi toplumunun hem de diğer toplumların değer yargılarına saygılı olma, toplumsal kurallara uygun davranma, iyi ve aktif vatandaş olarak sorumluluklar almaya yönelik olması gerektiği vatandaşlık eğitiminin amaçları arasında ağırlıklı olarak ifade edilmiştir

Anahtar Kelimeler

entrCitizenship, citizenship education, democracy and human rights education3Vatandaşlık, vatandaşlık eğitimi, demokrasi ve insan hakları eğitimi
Aybay, R. (2000). İnsan hakları açısından vatandaşlık (uyrukluk), insan hakları. İstanbul: Yapı Kredi Yayıncılık.
Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 19 Mart 2015
Bölüm İktisat
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Mart 2015


Makalenin Yazarları
Ramazan ÖZBEK
Bahadır KÖKSALAN