Yıl 2017, Cilt: 27 Sayı : 1 Sayfalar 19 - 26 2017-04-16
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM VE PRESLEME SİSTEMLERİYLE ÜRETİLEN PORSELEN LAMİNAT VENERLERİN KENAR VE İNTERNAL UYUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: İN-VİTRO ÇALIŞMA
Ş. Mert YÜCE,Ayşe Gözde TÜRK
8 261

Öz Amaç: Çalışmanın amacı, Bilgisayar desteklitasarım-Bilgisayar destekli üretim veIsı ile Presleme yöntemleriyle üretilmiş porselen laminat venerlerin kenar veiç yüzey uyumlarının karşılaştırılmasıdır.  Gereç ve yöntem: Kenar ve iç yüzey uyumlarının fabrikasyon tekniğinegöre farklılık gösterip göster- mediğini belirlemek amacıyla toplam 40adet porselen laminat vener değerlendirildi. Venerler, Bilgisayar des- teklitasarım-Bilgisayar destekli üretim veIsı ile Presleme yöntemleriyle üretildi (n=20). Kenar ve iç yüzey uyumlarıreplika tekniği kullanılarak değerlendirildi. Her bir venerin replikası akışkankıvamlı elastomerik ölçü materyali kulanı- larak alındı ve replikalar,meziyo-distal ve insizo-gingival yönde kesildi. Her bir kesitin iç yüzey vekenar uyumları ışık mikroskobunda x40 büyütme kullanılarak ölçüldü. İç yüzeyuyumu için 9 nokta, kenar uyum içinse 3 nokta ölçüldü ve ortalamaları alındı.Levene ve independent samples t testi kullanılarak istatistiksel analiz yapıldı(p<0,05).    Bulgular: Isı ile Presleme sistemi ile üretilen venerlerinkenar aralık değerleri (269±136,92 μm), Bilgisayar destekli tasarım-Bilgisayar destekli üretim ile üretilenlere (192±61,02 μm) göre daha yüksektir (p= 0,028). İkiyöntemin iç yüzey aralık değerleri karşılaştırıldığında yine, Isı ile Preslemesistemi ile üretilen venerlerin iç yüzey aralık değerleri (190,43±63,33 μm), Bilgisayar destekli tasarım-Bilgisayar destekli üretim ile üretilenlere (105,61±24,39 μm) göre dahayüksektir (p=0,00). Sonuç: Bu çalışmanın kısıtlamaları dahilinde, Bilgisayardestekli tasarım-Bilgisayardestekli üretim yöntemi ile üre- tilen porselen laminat venerlerin kenar ve içyüzey uyum- ları, Isı ilePresleme sistemi ile üretilenlere göre daha iyidir.   Anahtar Kelimeler:Laminat vener,  Bilgisayardestekli tasarım-Bilgisayardestekli üretim, Isı ile Presleme, Kenar uyum, İç yüzey uyumu, ReplikayöntemiCOMPARISON OF MARGINALAND INTERNAL ADAPTATION OF COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURINGAND HEAT-PRESSED CERAMIC LAMINATE VENEERS: AN IN-VITRO STUDYABSTRACT Aim: The aim of this study was to evaluate the marginal and internaladaptations of porcelain laminate veneers produced with Computer aideddesign-Computer aided manufacturing and Heat-pressed techniques.Materialand Methods: A total of 40 porcelain laminate veneers wereevaluated whether the marginal and internal adaptations are changed due tofabrication technique. The veneers were fabricated with Computer aideddesign-Computer aided manufacturing and Heat-pressed techniques (n=20). Themarginal and internal adaptations of veneers were measured by using a replicatechnique. Replicas of each veneer were obtained by using a light-body siliconeimpression material. The replicas were sectioned mesio-distally andgingivo-incisally. Then the marginal and internal gap adaptation of each crosssection were measured by a stereomicros- cope at x40 magnification. Ninemeasurement locations for internal, 3 measurement locations for marginaladaptation were used to obtain the mean values. Levene and independent samplest-test was used to identify the statistical difference among the groups(p<0.05). Results:  The mean marginaladaptation values of Heat-pressed and Computer aided design-Computer aidedmanufacturing veneers were 269±136.92 μm and 192± 61.02 μm respectively. There was a significantdifference between the values (p=0.028). A significant difference was foundbetween the internal adaptation values of Heat-pressed (190.43±63.33 μm) and Computer aided design-Computer aided manufacturing veneers(105.61± 24.39 μm) (p=0.00). Conclusion:Within the limitations of this in-vitro study, the Computer aideddesign-Computer aided manufac- turingveneers showed statistically better marginal and internal adaptation valuesthan the Heat-pressed veneers.Keywords: Laminate veneer, Computeraided design-Computer aided manufacturing, Heat-pressed, Marginal adaptation, Internal adaptation, Replica technique

Anahtar Kelimeler

Laminat vener, Bilgisayar destekli tasarım-Bilgisayar destekli üretim, Isı ile Presleme, Kenar uyum, İç yüzey uyumu
1. Peumans M, Van Meerbeek B, Lambrechts P, Vanherle G. Porcelain veneers: a review of the literature. J Dent 2000;28:163–77.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 16 Nisan 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Nisan 2017


Makalenin Yazarları
Ş. Mert YÜCE
Ayşe Gözde TÜRK