Cilt: 14 Sayı : 1
ISO 27001 Standardı Kapsamında Kurumsal Bilgi Güvenliği ve İşletme Performansı Arasındaki İlişki: BIST 100 Endeksinde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Uygulama
Şerife ÖNDER

19 129

Öz Hem kamu hem de özel işletmeler açısından bilginin oluşturulması ne kadar önemli ise, oluşturulan bilgilerin güvenli bir şekilde saklanması da en az onun kadar önemli bir konudur. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak geliştirilen standarttır.Bu çalışmada bilgi güvenliğinin işletmelerde bir uygulaması olan ISO 27001 sertifikasının varlığı ile şirket performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığı analiz edilecektir.Yapılan analizde BIST 100 endeksinde yer alan işletmeler örneklem olarak belirlenmiştir. Çalışmada Lojistik Regresyon Modeli kullanılarak veriler SPSS16 programında analiz edilecektir. Analiz sonucunda ISO 27001 sertifikasına sahip olmanın, işletme performansını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal bilgi güvenliği, ISO 27001, BİST 100 endeksi

Kaynakça

.
Şerife ÖNDER