Yıl 2012, Cilt: 46 Sayı : 2 Sayfalar 21 - 39 2012-09-04
AMALGAM RESTORASYONLARIN FARKLI BAĞLAYICI AJAN VE MATERYALLER İLE ONARIMININ KENAR UYUMU AÇISINDAN MİKROSIZINTI YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
Batu YAMAN,Batu Can YAMAN,Fatma KORAY
21 261

Öz Amaç: Eski bir amalgam(EA) restorasyona farklı materyal ve materyal kombinasyonu ile tamir yapıldığında performansın mikrosızıntı kriterlerine göre değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: 40 adet çürüksüz büyük azı dişinde amalgam restorasyonlar yapıldı. Amalgam restorasyonlar 90 gün süre ile su içinde bekletilerek eskitildi. Eskitilen amalgam resto-rasyonların bukkal bölgesine santral fossada tamir kaviteleri açıldı. 4 grupta farklı tamir işlemleri yapıldı. Örnekler dönüşümlü ısı uygulaması ve dönüşümlü yük yüklemesi işlemleri sonrasında %0.5'lik bazik fuksinde 24 saat 37° C de bekletildi. Dişlerden tamir bölgesini içerecek şekilde bukko-lingual yönde 3'er kesit alındı ve kesit yüzeylerinde mikrosızıntı stereomikroskopta EA/ Tamir Restorasyonu, Tamir Restorasyonu /Diş(D),EA /D ara yüzeylerinde incelendi. Kayıt edilen skorların istatistiksel değerlendirmesi pearson-ki kare testi ile yapıldı. Bulgular: Eski amalgam ile her gruptaki tamir restorasyonu ara yüzeylerindeki mikrosızıntı, gruplar arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemektedir. Sonuç: Oklüzal amalgamlarda yapılacak onarımlarda Amalgambond kullanılarak yalnızca Ormocer ya da akışkan Ormocer-Ormocer kombinasyonu seçildiğinde, yalnızca amalgam yada Amalgambond Plus kullanılarak yapılan tamirlerden mikrosızıntı açısından daha başarılı sonuç alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Tamir, amalgam bağlayıcı ajan, mikrosızıntı, Ormocer
Sharif MO, Merry A, Catleugh M , Tickle M , Brunton P, Dunne SM, Aggarwal VR. Replacement versus repair of defective restorations in adults: amalgam. Cochrane Database Syst Rev, 2010; 17: 2-3.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 4 Eylül 2012
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Eylül 2012


Makalenin Yazarları
Batu YAMAN
Batu Can YAMAN
Fatma KORAY