Cilt: 10 Sayı : 38
İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN SINIFTA KARŞILAŞTIKLARI DİSİPLİN SORUNLARINA VE BUNLARIN ÇÖZÜM YOLLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE OPINIONS OF THE SECOND LEVEL OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ABOUT THE DISCIPLINE PROBLEMS IN THE CLASSROOMS AND THE DISCIPLINE TECHNIQUES USED TO DEAL
Abidin DAĞLI,Nigah BAYSAL

22 129

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim II. kademede görevli öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunlarına ve bu sorunların çözüm yollarına ilişkin görüşlerini saptamaktır. Araştırmanın evrenini, 2007-2008 öğretim yılında Diyarbakır il merkezindeki 86 resmi ilköğretim okulunda görev yapan 2083 öğretmen oluşturmaktadır. Evrenden random yöntem ile seçilen 43 okuldan 740 öğretmene anket uygulanarak araştırmanın örneklemi oluşturulmuştur. Ancak, uygulanan anketlerin 720'si değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada Aksoy (1999) tarafından hazırlanan ölçme aracının "Sınıfta Karşılaşılan Disiplin Sorunları" ve "Sınıfta Karşılaşılan Disiplin Sorunlarına Karşı Kullanılan Çözüm Yolları" başlıklı bölümleri kullanılmıştır. Veri toplama aracı toplam 42 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizinde yüzde hesaplamaları, ortalama değer ve Ki-Kare testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; (1) öğretmenlerin mesleki kıdem ve cinsiyet değişkenlerine göre; disiplin sorunlarına ve disiplin sorunlarına karşı kullandıkları çözüm yollarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı fark olduğu, (2) sınıfta en sık karşılaştıkları ilk üç disiplin sorunu olarak da, öğrencilerin "izin istemeden konuşmaları", "birbirilerini gereksiz yere şikâyet etmeleri" ve "birbirileriyle ders dışı konuşmaları" olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunlarına karşı kullandıkları ilk üç çözüm yolları ise; "öğrenciyi vücut diliyle uyarmak", "öğrenci ile dersten sonra konuşmak" ve "öğrencinin dikkatini başka yöne çekmek" dir.
Abstract The purpose of this study was to determine the second level of primary school teachers' opinions regarding the most frequently encountered discipline problems in the classrooms and the most common discipline techniques used to deal with these problems.. A random sample of 720 second level teachers serving in 43 schools was selected from the population. The data were collected by means of two parts of questionnaire titled "Student Discipline Problems in the Classroom" and "Discipline Techniques Used to Deal with Discipline Problems", which was designed by Aksoy (1999). The data were analyzed by employing descriptive data analysis procedures including percentages, mean scores and Chi-square test. Study findings are as follows: Among teachers' opinions about the most frequently encountered discipline problems in the classrooms and the most common discipline techniques used to deal with these problems, there were significant differences depending on their teaching experiences and genders. The three most frequently encountered discipline problems to be identified were talking without permission, complaining about classmates and disruptive / excessive talking; the top three techniques used to deal with students' disruptive behaviors identified were warning students through body language, talking to the student after class and redirecting the student attention. Key Words: Primary school, classroom management, discipline problems and discipline techniques.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akçadağ, T. (2008). Etkili Sınıf Yönetimi. (Ed. H. Kıran). Sorun Davranışların Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Abidin DAĞLI,Nigah BAYSAL