Cilt: 11 Sayı : 42
ÖĞRETMENLERİN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMINI YÖNETME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF TEACHERS' CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT MANAGEMENT SKILLS IN TERMS OF SOME VARIABLES
M. Cevat YILDIRIM

1.4K 129

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ve lise öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamını yönetme becerilerinin ne düzeyde olduğunun belirlenmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Şanlıurfa il merkezindeki 4778 ilköğretim ve lise öğretmeni araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 431 ilköğretim ve lise öğretmeninden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında, kişisel bilgi formu ve Yıldırım tarafından geliştirilen "Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarını Yönetme Becerileri Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde, aritmetik ortalama, standart sapma, ilişkisiz örneklemler t testi, ANOVA ve Welch testi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada, ilköğretim ve lise öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamını yönetme becerilerinin iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Yapılandırmacılık, yapılandırmacı öğrenme ortamı, yapılandırmacı öğrenme ortamını yönetme becerisi.
Abstract The purpose of the present research is to determine elementary and secondary education teachers' constructivist learning environment management skills level. In this research, the survey model was used. The research population consists of 4778 elementary and high school teachers who work in central district of Şanlıurfa. The sample of this study consists of 431 elementary and secondary education teachers. Personal information form and "Scale of Constructivist Learning Environment Management Skills (SCLEMS)" which was developed by Yıldırım (2012) were utilized to collect data. Arithmetic mean, standard deviation, independent samples t-test, ANOVA, and Welch test techniques were used for the statistical analysis of the data. The findings show that elementary and secondary education teachers' constructivist learning environment management skills level was successful. Key Words: Constructivism, constructivist learning environment, constructivist learning environment management skill.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ağlagül, D. (2009). Beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamı düzenleme becerilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
M. Cevat YILDIRIM
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.