Yıl 2018, Cilt: 27 Sayı : 2 Sayfalar 118 - 124 2018-07-01
The Effects of Streching Exercises on Groundstroke Performance and Agility on Tennis Players
GERME EGZERSİZLERİNİN TENİSÇİLERDE YER VURUŞ PERFORMANSINA VE ÇEVİKLİĞE OLAN ETKİSİ
Mustafa KAYA,Metin POLAT
14 261

This study has investigated the effects of stretching exercises applied for six weeks to tennis players on groundstroke performance and agility. A total of 40 tennis players, 18-23 years of age, have voluntarily participated in the study. Participants were divided into two groups: 10 female and 10 male were in the control group while 10 female and 10 male were in the test group. While routine tennis exercises have been applied throughout six weeks in the control group, both stretching and tennis exercises have been applied in the test group. In the comparison of groups in pretest and post-test values, Wilcoxon Signed Rank Test from non-parametric tests was used, and in the comparison of groups with each other, Mann-Whitney U test was used. Significance level is determined as p < 0.05 In test group, while hewitt test results has shown significant difference in pre test and post test values both in males and females (p < 0,05), there has not been observed any significant difference in agility test results (p > 0,05). In the control group, while hewitt test results have shown significant differences in pre tests and post test values both in males and females (p < 0,05), the agility test has not shown significant difference in females (p > 0,05), but it has shown significant differences in males (p<0,05). According to the comparison of pre-test results of control and test group, while the hewitt test results were significant in males (p < 0.05), other values were not found significant (p > 0.05). When the post results of control and test groups were compared, no significant result was detected (p > 0.05). In conclusion, it has been found that when both tennis and stretching exercises are applied together, they have a positive effect on groundstroke performance, but a negative effect on agility. In addition, applying only tennis exercises has a positive effect on both groundstroke performance and agility.
Bu çalışmada, tenisçilerin 6 hafta süreyle uyguladıkları germe egzersizlerinin vuruş kuvveti ve çevikliğe olan etkisi araştırıldı. Çalışmaya, 18-23 yaş arasında toplam 40 tenisçi gönüllü olarak katıldı. Katılımcıların 10’u kadın 10’u erkek olmak üzere 20 gönüllü kontrol grubu, 10’u kadın10’u erkek olmak üzere 20 gönüllü ise deney grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kontrol grubuna 6 hafta boyunca rutin tenis antrenmanları uygulanırken, deney grubuna ise tenis antrenmanlarına ilave olarak haftada 3 gün 2 seans pnf germe,statik germe ve dinamik germe egzersizleri de uygulandı. Hewitt testi midi kortta kortun karşı tarafı 4 e bölünerek puanlandırılmıştır. File ve birinci aralık arası (4,5metre) 1 puan, birinci ve ikinci aralık (4,5metre) 2 puan, ikinci ve üçüncü aralık (4,5metre) 3 puan, üçüncü ve dördüncü aralık (4,5metre) 4 puan olarak puanlandırılmıştır Grupların ön test ve son test değerlerinin karşılaştırılmasında nonparametrik testlerden Wilcoxon Signed Rank Test, grubların birbirleriyle karşılaştırılmasında ise MannWhitney U testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p < 0,05 olarak belirlendi. Deney grubunda hem erkek hem de kadınlarda Hewitt testi ön test son test değerleri anlamlı farklılık gösterirken (p < 0,05), çeviklik testi değerlerinde anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (p > 0,05). Kontrol grubunda hem erkek hem de kadınlarda Hewitt testi ön test son test değerleri anlamlı farklılık gösterirken (p < 0,05), çeviklik testi erkeklerde anlamlı (p<0,05), kadınlarda ise anlamlı bir fark göstermemiştir (p > 0,05). Deney grubu ve kontrol grubunun ön test değerlerinin karşılaştırılmasına göre, erkeklerde hewitt testi sonuçları anlamlı iken (p < 0,05), diğer değerler anlamlı bulunmamıştır (p > 0,05). Deney grubu ve kontrol grubunun son test değerlerinin karşılaştırılmasına bakıldığında ise anlamlı bir sonuç tespit edilmemiştir (P>0,05). Sonuç olarak, yapılan bu çalışmada, hem tenis hem de germe egzersizlerinin birlikte uygulanması vuruş kuvvetinde olumlu bir etki oluştururken, çeviklik üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte sadece tenis egzersizlerinin uygulanması, hem vuruş kuvvetinde hem de çeviklik üzerinde olumlu bir etki oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler

1. Bradley PS, Olsen PD, Portas MD. The effect of static, ballistic, and proprioceptive neuromuscular facilitation stretching on vertical jump performance. Journal of Strength and Conditioning Research 2007; 21: 223-226.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2018


Makalenin Yazarları
Mustafa KAYA
Metin POLAT