Cilt: 26 Sayı : 4
Farklı Kan Grupları Nekrotizan Enterokolit Gelişimini Etkiler Mi?
Cüneyt TAYMAN,Ufuk ÇAKIR

1.4K 129

Öz Amaç: Nekrotizan enterokolit (NEK) prematüre bebeklerde intestinal nekroz ile karakterize, ciddi morbidite ve mortalite ile sonuçlanan bir hastalıktır. Prematürelik dışında kesin patogenezi aydınlatılamamıştır. Erişkin çalışmalarında kan grupları ile bazı hastalıklar ilişkilendirilmiştir. Çalışmamızda çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) prematürelerde kan grupları ile NEK arasındaki ilişkiye bakılması amaçlanmıştır.  Gereç ve yöntem: Çalışmamız retrospektif hasta veri kayıtlarından 1 Ocak 2011 - 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında 3. düzey yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yapıldı.  Çalışmaya gebelik haftası (GH) <32 hafta ve doğum ağırlığı (DA) <1500 g olan yenidoğanlar çalışmaya dahil edildi. Kan grupları O, A, B, AB olarak 4 ayrı gruba ek olarak, O kan grubu ve O kan grubu dışı (A,B,AB) ile A kan grubu ve A kan grubu dışı (O,B,AB) olmak üzere gruplara ayrıldı. Evre ≥2 (Bell sınıflandırmasına göre) NEK vakaları NEK grubuna alındı. Bulgular: Çalışmaya toplam 1785 ÇDDA prematüre bebek dahil edildi. Genel NEK oranı %2,1 olarak bulundu. Nekrotizan enterokolit (evre ≥2) oranları O kan grubunda %2,1, A kan grubunda %2,1, B kan grubunda %2,3 ve AB kan grubunda %2,8 olarak bulundu. Dört kan grubu NEK açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p=0,967). Sonuç: Prematürelerde önemli morbidite ve mortalite nedeni olan NEK etiyolojik neden halen tartışmalıdır. Altta yatan çoklu etmenlere nedeniyle olduğu ifade edilmektedir. Çalışmamızda, literatürde ilk kez NEK ile kan grubu arasındaki ilişkiye bakılmış olup, herhangi bir kan grubunun NEK açısından risk teşkil etmediği bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Çok düşük doğum ağırlığı, Prematüre, Nekrotizan enterokolit, Kan grubu

Kaynakça

Referans1 Gregory KE, Deforge CE, Natale KM, Phillips M, Van Marter LJ. Necrotizing enterocolitis in the premature infant: neonatal nursing assessment, disease pathogenesis, and clinical presentation. Adv Neonatal Care. 2011;11(3):155-64.
Cüneyt TAYMAN,Ufuk ÇAKIR