Cilt: 72 Sayı : 2
d
Ankara İlindeki KOBİ'lerde Endüstriyel Atık Yönetimi
Nuriye GEZER,Gamze YÜCEL IŞILDAR

1.4K 129

Öz Endüstriyel işletmeler, çevresel etkileri açısından ele alındığında, “atıkların kontrolü” en sorunlualanlardan biri olarak görülmektedir. Endüstriyel atıklar; gelişen teknoloji ile birlikte üretim prosesi, kapasite,ekipman, hammadde özelliklerine göre tür ve miktar açısından çeşitlilik ve değişkenlik göstermektedir. 2005yılından bu yana sıksık güncellenerek değiştirilen atık yönetimi mevzuatına rağmen; Çevre ve ŞehircilikBakanlığı tarafından hazırlanan envanter çalışmaları ve birebir sahada yapılan gözlemler sonucundaendüstriyel atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde uygulan(a)madığı, hukuksal düzenlemeler ile uygulamalarınınyeterli olmadığı, yeterli veri tabanı oluşturulamadığı ve işletmelerden açığa çıkan atıkların belirlenmesi vekontrolünde sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir. Buradan hareketle, ülkemizde endüstriyel atıklarınyönetiminde karşılaşılan sorunlar ve aksaklıkların mevcut mevzuat bağlamında irdelenmesi amacı ile Ankarailinde faaliyet gösteren 94 endüstriyel işletmeye “Endüstriyel Atık Yönetimi” anketi uygulanmıştır. Eldeedilen bulgular Bakanlık envanter çalışması ile birlikte değerlendirildiğinde; endüstriyel atık yönetimininsağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için denetim mekanizmalarının ve mevzuatın yaptırım gücünün yenidensorgulanmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu çalışmada elde edilen bulgulara dayanarak,endüstriyel atık yönetiminin daha sağlıklı uygulanmasına katkı sağlayabilecek önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Atık, Atık Yönetimi, Tehlikeli Atık, Tehlikesiz Atık

Kaynakça

Referans 1 Alıca, Süheyla S. (2007), “Türkiye’de Çevre Sorunları Yasal- Yasal ve Kurumsal Yapı”, ÇevreDenetimi ve Sayıştaylar Sempozyumu (Ankara: T.C. Sayıştay).