Yıl 2013, Cilt: 47 Sayı : 2 Sayfalar 57 - 63 2013-07-29
KÖK REZORPSİYONU OLAN BİR OLGUNUN ENDODONTİK VE CERRAHİ KOMBİNE TEDAVİSİ : OLGU SUNUMU
Selmin AŞÇI,Hakan ÖZBAŞ,Yağmur YALÇIN
18 261

Öz entrThis report presents a case treated both endodontically and surgically of a mandibular left canine tooth with two seperate inflammatory resorptive defects, one perforating the apical one-third. Following obturation with hybrid tecnique, mucoperiostal flap was performed and MTA was applied into the perforated resorptive cavity. At 1-year follow-up, the tooth was free of symptoms and complete healing was observed around the root in radiographic examination . At 2-year follow-up,the tooth was asymptomatic in clinically and radiologically. For postoperatif results of the treatment, sealing of perforation site with material such as MTA which has biocompatibility and good sealing properties may result in good clinical prognosis.Bu olgu sunumunda, kök kanalında iki ayrı bölgede iltihabi iç kök resorpsiyon alanı olan ve rezorpsiyonlardan birinin kök kanalının apikal 1/3’ünde perforasyona yol açtığı alt çene sol kanin dişinin tedavisi anlatılmaktadır. Hibrit yöntemle yapılan kök kanal tedavisini takiben lambo kaldırılmış ve kö- kün dış yüzeyine açılan perforasyon alanına MTA uygulanmıştır. Altı aylık takipte dişin semptomsuz olduğu, 1 yıl sonunda yapılan radyografik muayenede, kök etrafında bir iyileşme olduğu görülmüştür. 2 yıllık takipte dişin klinik ve radyolojik olarak asemptomatik olduğu gözlenmiştir. Tedavi sonrası takip sonuçlarına göre, perforasyon alanının MTA gibi biyouyumlu ve iyi tıkama özelliklerine sahip bir materyal ile kapatılması iyi bir klinik başarı ile sonuçlanabilir

Anahtar Kelimeler

entrMineral trioxide aggregate, inflammatory root resorption, endodontic surgeryMineral trioksit agregatı, iltihabi kök rezorbsiyonu, endodontik cerrahi
Andreasen JO, Andreasen FM. Textbook and color atlas of travmatic injuries to the teeth. 3rd ed., St. Louis: Munksgaard & Mosby, 1994, p.370- 72. Tronstad L. Root resorption- etiology, terminology and clinical manifestations.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 29 Temmuz 2013
Bölüm Olgu Sunumları / Case Reports
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Temmuz 2013


Makalenin Yazarları
Selmin AŞÇI
Hakan ÖZBAŞ
Yağmur YALÇIN