Cilt: 10 Sayı : 35
KUR'AN'DA FÜTÜVVET
THE CONCEPT OF FUTUWA IN KOR'AN
Osman KABAKÇILI

26 129

Öz Fütüvvet kavramı genç anlamına gelen "feta" kelimesinden gelir. Kur'an'da geçen feta kelimesi bu çalışmamızda ifade ettiğimiz yiğit anlamını içeren üstün değerleri ifade ettiği gibi sıradan bir genç anlamında da kullanılır. Ancak bu kavram kelime anlamından çok daha fazla manalar taşır. Süreç içinde İslam toplumları arasında Kur'an ve Sünnetin desteğiyle engin bir anlam okyanusu haline gelmiştir. Bu sebeple fütüvvet kavramı feragat, cömertlik, içtenlik, arkadaşlık, başkalarının haklarını gözetme, ayrım yapmama, güzel sözlü olmak, saçıp savurmaktan kaçınmak, husumetten uzak durmak ve hoşgörü gibi kavramları içermektedir. Ayrıca Türk toplumu içinde bu özellikleri yansıtan ve kurumsal bir yapı olan ahiliğin oluşmasına katkı sağlayan bir kavramdır.
Abstract The concept "geneorisity" (fütüvvet) comes from the word "feta" which means young. İn Kor'an the word "feta" is used for not only "brave" (yiğit) (as we mentiioned in this work) which means 'having high qualities'; but also an ordinary young person. However, this concept includes much more meanings than its dictionary meaning. During a long period, it has become a deep ocean of meanings with the help of Kor'an and Sunnah among the İslamic societies. Therefore the concept "geneorisity" means: self-denial, generosity, sincerity, friendship, protecting the others' rights, being fair to everybody, having mellifluence, avoiding from extravagancy, staying away from hostility and being tolerant to the whole world. Moreover in Turkish society this concept has a big role in the formation of an institutional system called "ahilik" which reflects the mentioned qualities in the previous paragraph.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Abdülbaki Gölpınarlı,” İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynakları”, İstanbul İktisat Fakültesi, Mecmuası, cilt XI, Temmuz 1950.
Osman KABAKÇILI