İİBF 10. Yıl Özel Sayı
HİZMETKAR LİDERLİK VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME İLİŞKİSİ: ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ
The Relationship Between Servant Leadership and Psychological Empowerment: Moderating Effect of Organizational Culture
Tamer BOLAT,Oya İnci BOLAT,Murad YÜKSEL

1.4K 129

Bu çalışmanın temel amacı, hizmetkar liderlik ve psikolojik güçlendirme arasındaanlamlı bir ilişkinin olup olmadığını ve bu ilişkide örgüt kültürünün düzenleyici etkisinibelirlemektir. Çalışmanın örneklemi Eskişehir’de faaliyet gösteren bir mobilya fabrikası ileBalıkesir’de faaliyet gösteren borik-asit fabrikasıdır. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Bu kapsamda beş yüz yirmi altı anket analizlerde kullanılmıştır. Araştırma sonuçları,hizmetkar liderlik ve psikolojik güçlendirme arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre hizmetkar liderlik tarzını benimseyen yöneticilerintakipçileri, kendilerini psikolojik olarak daha fazla güçlendirilmiş hissetmektedirler. Ayrıcaörgüt kültürü alt boyutlarından klan kültürünün hizmetkar liderlik ve psikolojik güçlendirme arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanınen önemli kısıtı, çalışmanın sonuçlarının, araştırmanın sadece bir mobilya fabrikası ile birborik-asit fabrikasında yapılması nedeniyle imalat sektörüne yönelik genellenememesidir
The main purpose of this study is to investigate whether there is a significantrelationship between servant leadership and psychological empowerment and to determinethe moderating effect of organizational culture on this relationship. The sample of the study isa furniture factory in Eskişehir and an acid-boric factory in Balıkesir. The data were collectedby using questionnaires. In this frame, five hundred and twenty six questionnaires wereanalyzed. The results of the study showed that there was a significant relationship betweenservant leadership and psychological empowerment. According to this result, followers of managers who adopts servant leadership style, feel more psychologically empowered.Besides, it is found that clan culture, which is a sub dimension of organizational culture,has a moderating effect on relationship between servant leadership and psychologicalempowerment. The most important limitation of the study that the results of the studycannot be generalized in manufacturing sector, as the survey was administered in only afurniture factory and an acid-boric factory.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Acar, P., Kıyak, M. ve Sine, B. (2014). The Relationship between Organizational Culture and Mobbing: An Application on Construction Companies.Journal of Workplace Behavioral Health, 29 (4), 281-298.
Tamer BOLAT,Oya İnci BOLAT,Murad YÜKSEL
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.