Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı : 27 Sayfalar 227 - 250 2009-12-01
THE RELATIONSHIP BETWEEN HOLY INTELLECT AND PROPHECY BY IBN-I SINA
İBN BİNADA KUTSAL AKIL VE PEYGAMBERLİK İLİŞKİSİ
Mustafa YILDIZ
36 261

Avicenna bases the prophecy regarding its value of existence, its function and its achievement with the concept of holy intellect that he has been attach his teaching of intellect. At this article firstly it has been investigate where is the holy intellect in the order of existence. The holy intelect finds at the highest place of rising process beginning from first matter through the universe of intelligences and the First Cause in the order of existence Afterwards it has been taken up degrees of intellect inside its relation with the intellectual objects. According to Avicenna the human soul, at birth, possesses a potentiality for receiving intellectual object. This stage is called as material intellect. A man secures the propositions including the first principles of thought, but not thinking them yet, he has intellect in habitu. When a man secures the abstract concepts and secondary intellectual objects, but without thinking them at the moment, he has actual intellect. The condition of human intellect thinking intellectual objects actually called acquired intelect, for the reason acquired from the emanation of the Active Intellect. In addition to this the holy intellect is described private contition of material intellect from type of intellect in habitu. Finally it has been investigate the holy intellect, as a concept attached the teaching of intellect to explain the problem of prophecy, its place and distinctive qualities and relation with the concept as education, intuition, imagination and miracle. In this respect Avicenna take about different degrees of prophecy. The holy intellect, namely prophecy propped up intellect, finds at the highest of the action of intellect and the powers of prophecy.
İbn Sina akıl öğretisine iliştirdiği kutsal akıl kavramı ile, peygamberliği, varlık değeri, işlevi ve başarısıyla ilgisi bakımından temellendirir. Bu makalede öncelikle, kutsal aklın varlık düzeni içerisindeki yeri araştırılmıştır. Varlık düzeninde kutsal akıl, ilk madde¬den itibaren akıllar evreninde ve İlk Neden'e doğru yükselil basamaklarının en yüksek konumunda bulunur. Daha sonra aklın düşünülür sûretlerle ilişkisindeki basamakları içerisinde kutsal aklın yeri ele alınmıştır. İbn Sina'ya göre insan nefsi, doğuştan düşünülür nesneleri almak için bir gizilgüce sahiptir. Bu aşama heyulânî akıl olarak adlandırılır. Düşünmenin ilk ilkelerini içeren önermeleri elde eden, ancak onları henüz kullanmayan kişinin meleke halinde bir aklı vardır. Ne zaman ki bir kişi soyut kavramları ve ikincil düşünsel sûretleri elde eder, ancak şu anda onları kullanmıyor ise bilfiil aklı vardır. İnsan aklının düşünülür sûretleri fiil halinde düşündüğü durumu ise, Faal Aklın sudûrundan kazanılmış olması nedeniyle müstefâd/kazanılmış akıl olarak adlandınlır. Kutsal akıl ise, meleke halindeki akıl cinsin¬den heyulânî aklın özel durumu olarak tanımlanır. Makalemizde son olarak peygamberlik problemini açıklamak ve temellendirmek amacıyla akıl öğretisine iliştirilmiı bir kavram olarak kutsal aklın yeri, ayıncı özellikleri, bilgilenme/teallüm, sezgi, hayal gücü ve mucize gibi kavramlarla ilişkisi incelenmiştir. Bu bağlamda İbn Sina peygamberliğin çeşitli basamaklarından söz eder. Kutsal akü, yani akla dayalı peygamberlik, akün eylemlerinin ve peygamberlik güçlerinin en üst düzeyinde bulu¬nur

Anahtar Kelimeler

ATAY, Hüseyin; bn Sina da Varl k Nazariyesi, Ankara 1983.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2009


Makalenin Yazarları
Mustafa YILDIZ