Cilt: 10 Sayı : 35
HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARIN EĞİTSEL AÇIDAN DESTEKLENMESİ (3-7 Yaş İçin örnek Çalışma)
PROVIDING EDUCATIONAL SUPPORT FOR IN-PATIENT CHILDREN ( Case Study Of Age Group Between 3-7)
Perihan ÜNÜVAR

30 129

Öz Bu çalışmanın amacı; hastanelerde yatarak tedavi gören okulöncesi dönem çocukları için hastane ortamını ilgi çekici ve eğlenceli hale getirerek örgün eğitimden uzak kalışlarından kaynaklanan dezavantajları azaltmaktır Bu çalışmada Burdur Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yatarak tedavi gören okulöncesi dönem çocukları için etkinlikler planlanmış, planlanan bu etkinlikler 33 öğretmen ardayı tarafından 6 hafta boyunca hastanede yatan çocuklarla uygulanmıştır. Hastanede toplam 270 saat uygulama yapılmış ve 194 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri uygulamalar boyunca yapılan görüşmelerle toplanmıştır. Yapılan bu uygulamaların; çocukları ve aileleri eğlendirdiği, hoşça vakit geçirmelerini sağladığı, onları rahatlattığı, bilgilenmelerine katkı sağladığı, çocukların hastane korkusunu azalttığı yönünde bulgular elde edilmiştir.
Abstract This study aims to alleviate the disadvantages that preschool period children receiving treatment as in-patients due to the time spent away from formal education by making the hospital environment interesting and enjoyable. In this study, activities were planned for in-patient children at preschool period receiving treatment in Burdur Maternity and Children's Hospital. These activities were administered by 33 teacher candidates for 6 weeks. A total of 194 activities were administered for a total period of 270 hours in the hospital. The data of the study were collected through interviews conducted throughout the practices. Findings indicate that the practices provided to in-patient children entertained the children and their families, helped them to have a pleasurable time, relaxed them, informed them, and eased their fear from hospitals.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Alak, V. (1993). Hastaneye Ameliyat Olmak Üzere gelen 7-14 Yaş grubu Çocukların Korkuları ve Hemşirelik Uygulamaları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Perihan ÜNÜVAR