Yıl 2014, Cilt: 13 Sayı : 48 Sayfalar 69 - 89 2014-09-10
TEACHER CANDIDATES' VIEWS ABOUT USING MUSEUMS IN SOCIAL STUDIES EDUCATION
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MÜZELERDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Tuğba Selanik AY,Nuray Kurtdede FİDAN
27 261

There are a lot of advantages using museums in social studies education. This study aims to determine teacher candidates' views about using museums in social studies education. This study conducted with 72 teacher candidates in Afyon Kocatepe University, primary teacher education and social studies education department. Data were collected by researchers via a questionnaire which consisted of 9 open-ended questions. Descriptive analysis technique of qualitative research approaches was used for data analysis. Research findings were themed, frequencies whether the teacher candidates' views were direct quotations. Teacher candidates explained their views about using museums in Turkey, museum officials, advantages using museums in social studies education, activities for using in museums and their expactations' about museum officials. The research findings are discussed and recommendations were presented.
Müzelerin Sosyal Bilgiler eğitiminde kullanılmasının pek çok yararı vardır. Bu araştırma öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler dersinde müzelerden yararlanmaya ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler öğretmenliğine devam eden 72 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Tarama modeliyle gerçekleştirilen bu araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan 9 adet açık uçlu sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bulgular temalara ayrılarak frekansları ile birlikte tablolaştırılmış bunun yanı sıra öğretmen adaylarının görüşlerinden doğrudan alıntılar gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adayları Türkiye'de müzelerden yararlanılma durumuna, müze yetkililerine, müzelerden yararlanmanın Sosyal Bilgiler dersi açısından katkılarına, müzelerde yapılabilecek etkinliklere ve müze yetkililerinden beklentilerine ilişkin görüşlerini ifade etmişlerdir. Sonuçlar tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Adıgüzel, Ö. (2006). Okul Dışında Farklı Bir Öğrenme Ortamı Olarak Çocuk Müzeleri. Bilim Eğitim Toplum Dergisi, 4(14), 32-41.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 10 Eylül 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Eylül 2014


Makalenin Yazarları
Tuğba Selanik AY
Nuray Kurtdede FİDAN