Cilt: 4 Sayı : 2
Prekolostral Danalarda ve Onların Annelerinde Bovine Viral Diarrhea ve Bovine Herpesvirus Type-1 Viruslarının Serolojik Olarak Araştırılması
Serological Investigation for Bovine Viral Diarrhea and Bovine Herpesvirus Type-1 Viruses in Precolostral Calves and Their Dams
Mesut ÖZEL,Sibel GÜR

1.4K 129

Bu araştırmada inekler ve onların henüz kolostrum almamış yavruları, gebelik dönemindeki BVDV ve BHV1 enfeksiyon durumlarını belirlemek için serolojik olarak incelendi. Bu amaçla, süt sığırcılığı yapan üç adet organize ve yedi adet aile tipi küçük işletmeden toplam 162 inek ve yavruları örneklendi. Elde edilen 324 serum örneği antikor varlığı ve titre değerlerinin belirlenebilmesi için standart Virus Nötralizasyon (VN) kullanılarak test edildi. Annelerdeki BVD seropozitiflik oranı organize sürülerde %77.7 ile %100 arasında değişirken, küçük işletmelerde daha düşük bir oran (%57.1) belirlendi. Yenidoğan prekolostral buzağılarda ise sürü 2 ve 3’te oranlar %10 (3/30) ve %14.6 (17/116) olarak bulundu. Buzağılarda en yüksek BVDV oranı, %28.5 (2/7) ile aile tipi işletmelerde tespit edildi. Toplam olarak, annelerin %95.7’sinin (155/162) ve aynı sayıda 22’sinin (%13.6) BVDV seropozitif olduğu belirlendi. BHV1 oranları organize işletmelerde %70.9 iken küçük çiftliklerde %42.8, toplamda ise %69.7 (113/162) idi. Sadece tek bir yavru 1/32 titre ile BHV1 için antikor pozitif olarak bulunurken, annesi ise 1/64 değerine sahip idi. Sonuç olarak, prekolostral antikor muayenesi fötüslerin immunkompetent dönemlerini ortaya koyduğu için, sirkülasyonda olan virusların ve sürülerde enfeksiyonların insidenslerini ortaya konması için yararlı bir araç olabileceği sonucuna varılmıştır. Ek olarak, her ne kadar doğal intra-uterin BVD enfeksiyonu birçok çalışmayla bildirilmiş ise de, BHV1 enfeksiyonu ilk kez bu çalışma ile ortaya konulmuştur.
In this study, BVDV and BHV1 infections were examined serologically in dams and their calves before colostrum intake to determine the status of the infections during pregnancy. For this purpose, total of 162 cows and their calves from 3 organised dairy herds and 7 family type small enterprises were sampled. Obtained 324 sera samples was tested using standard Virus Neutralisation test (VNT) to determine antibody presence and titration values. BVD seropositivity in dams was varied between 77.7% and 100% in organised herds, while lower proportion (57.1%) was detected in small farms. The rate of the seropositivity in neonatal precolostral calves were determined as 10% (3/30) and 14.6% (17/116) in herd 2 and 3, respectively. Highest value was detected in family type enterprises as 28.5% (2/7) for BVDV. In total, out of 162, 155 dams (95.6%) and out of same number of calves, 22 (13.5%) was found to be BVDV seropositive. BHV1 proportions was 70.9% in organised herds while 42.8% in small farms, in total 69.7% (113/162) in dams. Only one calf was found to be positive for BHV1 with 1/32 titer while its dam has 1/64. It was concluded that, precolostral antibody examination could be a usefull tool for detection of circulated viruses and incidence of the infections in herds due to express of immuncompetent period of the foetuses. Additionally, natural intra-uterine BVDV infection was determined by many reports but BHV1 infection was revealed for the first time with this study
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Mesut ÖZEL,Sibel GÜR
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.