Yıl 2019, Cilt: 22 Sayı : 42 Sayfalar 255 - 280 2019-12-31
The Comparison Of Accounting Practices Of Solar Energy And Electricity Generating Enterprises In COA and TAS / TFRS Framework
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETEN İŞLETMELERİN MUHASEBE UYGULAMALARININ TDHP VE TMS/TFRS ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRILMASI
F. Sema ÖZDOĞAN,Ferhat BİTLİSLİ
15 261

In this study, it is aimed to compare the accounting practices of solar energy and electricity generating enterprises within the framework of uniform accounting plan and accounting standards and aim to explain the points to be considered. In the renewable energy sector, the points and the reasons for the accounting practices of the facilities are explained, accounting standards and tax legislation differences are mentioned. The research and development expenditures, license fees, value-added expenditures (special cost values), borrowing costs, deferred taxes and revenues of the rented immovable were addressed and the differences determined during the accounting stage were explained with the help of applications.
Bu çalışma ile güneş enerjisi ile elektrik üreten işletmelerin muhasebe uygulamalarının, tek düzen hesap planı ve muhasebe standartları çerçevesinde karşılaştırılması yapılmış, dikkat edilmesi gereken hususların açıklanması amaçlanmıştır. Yenilenebilir enerji sektöründeki tesislerin muhasebe uygulayıcılarının hangi noktalarda hassas olmaları gerektiği ve nedenleri açıklanmış, muhasebe standartları ve vergi mevzuatı farklılıkları belirtilmiştir. Araştırma-geliştirme harcamaları, lisans bedelleri, kiralanmış taşınmazın değer artırıcı harcamaları (özel maliyet bedelleri), borçlanma maliyetleri, ertelenmiş vergi ve hâsılat konuları ele alınmış, muhasebeleştirme aşamasında tespit edilen farklılıklar uygulamalar yardımıyla açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Akdeniz, K. ve Ateş, K. (2012). 15 Büyük Sektörde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Rehberi, Hipotez Yayınları, Bursa.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-2329-063XYazar: F. Sema ÖZDOĞAN Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-1638-8786Yazar: Ferhat BİTLİSLİ Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019


Makalenin Yazarları
F. Sema ÖZDOĞAN
Ferhat BİTLİSLİ