Yıl 2013, Cilt: 12 Sayı : 45 Sayfalar 52 - 62 2013-01-01
EFFECT OF THE LEARNING IN STATIONS MODEL TO CORRECT PRE-SERVİCE SCIENCE TEACHERS' MİSCONCEPTİONS
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEDE İSTASYONLARDA ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ
Ahmet SÜRÜCÜ,Ramazan BAŞTÜRK,Hakan ÖZDEMİR
18 261

Abstract The purpose of this study was to investigate the effect of the learning in stations model to pre-service science teachers' concept achievements. A total of 47 pre-service science teachers who took General Chemistry Laboratory I course in the fall semester of 2012-2013 academic year in the Department of Science Education at Pamukkale University was participated study. This study was a quasi-experimental study with pre-test - post-test control group. The data was collected by the concept achievement test what which consists of 18 multiple-choice questions. The concept achievement test was administered to control a group and an experimental group as a pre-test and a post-test. There were 25 pre-service science teachers in the experimental group and were 22 pre-service science teachers in the control group. The learning in stations model was applied in the experimental group and in the program method was applied in the control group. The data were analyzed with the help of SPSS 15 package program. If there is no significant difference between the experimental and the control group's pre-test and post-test mean scores of the concept of success was examined by the dependent and independent t-test. Results of the study has showed shown that the learning in stations model was not effective in improve to pre-service science teachers' concept achievements. Key Words: Science Education, Learning in Stations Model, Concept achievement
Öz Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının kavram başarılarını arttırmada istasyonlarda öğrenme modelinin etkisini araştırmaktır. Çalışma grubunu, 2012 - 2013 eğitim - öğretim yılının güz döneminde, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda, Genel Kimya Laboratuvar I dersini alan 47 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu çalışma, ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel çalışmadır. Veri, 18 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan bir kavram başarı testi ile toplanmıştır. Deney ve kontrol grubuna çalışma öncesi ve sonrasında kavram başarı testi uygulanmıştır. Deney grubunda 25 ve kontrol grubunda 22 fen bilgisi öğretmen adayı bulunmaktadır. Deney grubuna istasyonlarda öğrenme modeli, kontrol grubuna ise programdaki yöntem uygulanmıştır. Veri analizinde SPSS 15 paket programı kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu ön test ve son test kavram başarı puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farkın olup olmadığı bağımlı ve bağımsız t - testi ile incelenmiştir. Çalışmanın sonucu, istasyonlarda öğrenme modelinin fen bilgisi öğretmen adaylarının kavram başarısını arttırmada etkili olmadığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, İstasyonlarda Öğrenme Modeli, Kavram Başarısı.

Anahtar Kelimeler

Ayhan, A. (2004). Effect of Conceptual Change Oriented Instruction Accompanied with Cooperative Group Work on Understanding of Acid - Base Concepts. Middle East. Technical University. Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2013


Makalenin Yazarları
Ahmet SÜRÜCÜ
Ramazan BAŞTÜRK
Hakan ÖZDEMİR
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.