Cilt: 10 Sayı : 36
OTEL İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN İŞGÖREN DEVİR HIZININ ANALİZİ: KAPADOKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ
EMPLOYEE TURNOVER RATE ANALYSIS IN TERMS OF HUMAN RESOURCES IN TOURİSM BUSINESS: THE CASE OF CAPPADOCIA REGION
Arzu ÇAKINBERK,Neslihan DERİN,Gül GÜN

26 129

ÖZ İnsan kaynakları yönetimi açısından işletmelerin karşılaştıkları önemli sorunlardan biri; işgörenlerin bir işyerinde uzun süre çalışamaması ve daha iyi iş olanakları bulduğunda işyerini değiştirmesidir. İşgören devri, işletmedeki yetenek ve yetkinlikleri yitirmenin yanı sıra, yeni işe alım ve oryantasyon maliyetlerini artırması açısından da ek yük getirmektedir. Turizm sektörünün kendine özgü bir takım koşullarından dolayı, bu sorun otel işletmelerinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenle; "Kapodokya bölgesinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde işgören devir hızının analizi" çalışmanın temel amacı olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın birinci bölümünde; işgören devir hızı ve işgören devrinin yarattığı sonuçlar incelenmiştir. İşgören devrinin hesaplanması kısaca ele alındıktan sonra otel işletmelerinde işgören devri incelenmiştir. İkinci kısımda ise; otel işletmelerinde işgören devrini analiz etmek ve bazı değişkenler ile işgörenin iş değiştirme sıklığı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Kapodokya Bölgesindeki otel işletmelerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Veriler SPSS istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Son olarak; araştırma sonuçları tartışılmış ve otel işletmeleri yöneticilerine konuya ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: İşgören Devir Hızı, İş Değiştirme, Yıldızlı Otel İşletmesi, Kapadokya Bölgesi
ABSTRACT It is one of the important issues that business face in terms of human resources that labour turnover cannot work for a long time in a business place and they want to change their bussiness place when they find better employment oppurtunities. Labour turnover, as well as losing the skills and competencies of the business, in terms of recruitment of new and orientation costs brought additional burden. Tourism sector due to the unique conditions of a team, this problem has a special importance in accommodation establishments. Therefore, "hotels with four and five stars in the region of Cappadocia analysis of labour turnover determined as the aim of the study. For this purpose, the first part of the study; labour turnover speed and created by labour turnover results were studied. After briefly discussed the labour turrnove rate, calculation,labour turnover rate investigated at hotel establishments. In the second part; to analyze labour turnover at hotel establishments and so as to some variables with frequency of employee's job change the relationship between to examine, a survey was conducted in hotel business Cappadocia region. The data was analyzed with SPSS statistical software package. Finally, the results of the research were discussed and managers of hotel business were made some suggestions on the subject. Key words: Labour of turnover, job change, hotels with star, Cappadocia Region.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

AKINCI, Z., (2002), Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 4, 1-25.
Arzu ÇAKINBERK,Neslihan DERİN,Gül GÜN