Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı : 2 Sayfalar 41 - 46 2015-08-11
ATTİTUDES OF NURSES WHO WORK İN İNTENSİVE CARE UNİTS TOWARDS DEATH AND CARİNG FOR DYİNG PEOPLE
YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÖLÜME VE ÖLMEKTE OLAN BİREYE BAKIM VERMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI
Emel Yılmaz,Sevgi Vermişli
17 261

Objective: This research was planned and performed the purpose of determining intensive care nurses'(ICN) attitudes toward death and caring for dying patients.Methods: The study sample consists of the 120 nurses who are working in a department of intensive care unit in an education and research hospital in western of Turkey, between May and June, 2013. Ethics commitee approval and informed consent is obtained from nurses before the study. Data is collected by; face-to-face interviews, personal information form, Death Attitude Profile Revised (DAP-R). The analyses of the data were obtained by using descriptive statistical, Mann Whitney U test, Kruskal Walles test in SPSS 15.0.Results: The mean age of patients was 31.80±6.54 years, 91.7% of women, 68.3% of graduate and postgraduate and the mean of total work time was 10.50±7.04 years. It was found that 63.3% of nurses were trained, most of nurses were naturally accepted to death, 17.5% of nurses want to care terminally patients. It was determined that the highest score was the escape acceptance subscale of DAP-R, the lowest score was neutral acceptance subscale of DAP-R. There were significant differences between the approach acceptance subscale of DAP-R, ICU type, working time and religious status (p<0.05).Conclusion: In this study the mean subscale score of DAP-R were found moderate. It wasfound that the less positive attitudes towards caring for dying patients for nurses. As a result of research, nursing training programs to increase nurses' awareness about end of life care is recommended.
Amaç: Bu araştırma yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) çalışan hemşirelerin ölüme ve ölmekte olan bireye bakım vermeye ilişkin tutumlarının belirlenmesi amacıyla planlanmış ve uygulanmıştır.Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırmanın örneklemini Mayıs-Haziran 2013 tarihleri arasında Türkiye’nin Batı bölgesinde bir eğitim ve araştırma hastanesinin YBÜ’nde çalışan 120 hemşire oluşturmuştur. Araştırma öncesinde etik kurul onayı ve hemşirelerden onam alınmıştır. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile kişisel bilgi formu, Ölüme Karşı Tutum Ölçeği (ÖKTÖ) (Death Attitude Profile-Revised/DAP-R) kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 15.0 programında tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U testi, Kruskal Walles testi kullanılarak değerlendirilmiştir.Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 31.80±6.54 yıl, %91.7'si kadın, %68,3'ü lisans ve üstü mezun ve toplam çalışma süresi ortalaması 10.50±7.04 yıldır. Hemşirelerin %63.3'ünün ölüme ilişkin eğitim aldığı, çoğunun ölümü doğal olarak kabul ettiği, %17.5'inin ölümcül hastaya bakmak istediği saptanmıştır. Hemşirelerin ÖKTÖ alt boyut puanlarından en yüksek ölümü kabullenmeme ve en düşük tarafsız kabullenme alt boyutundan aldığı saptanmıştır. Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin ÖKTÖ alt boyut puanlarından kabul edici yaklaşım ile çalışılan yoğun bakım ünitesi, çalışma süresi ve dini inanç durumu arasına istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmiştir (p

Anahtar Kelimeler

Koç M. Ölüm korkusu üzerine kuramsal açıdan psikolojik bir değerlendirme. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2002;6:7-21.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 11 Ağustos 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Ağustos 2015


Makalenin Yazarları
Emel Yılmaz
Sevgi Vermişli