Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı : 1 Sayfalar 20 - 30 2018-04-30
MODERN BATI SANAT AKIMLARININ GÜNCEL SANATA KATKILARI
Hatice SÜZEN
20 261

Öz Değişen toplumlar, düşünceler alışkanlıklar, siyasi ve ekonomik koşullar karşısında nesnenin bağımsızlaşması geleneksel ve tarihsel biçimleri, kalıpları yıkmaya yönelen modern sanat; çeşitli sanat anlayışları ve kuramlarıyla yeni bir gerçeklik oluşturma, akımları, kuramları ve eğilimleri kendi içinde eritme ve entegre etme çabasını içermektedir.  Sanat alanındaki izmler kendilerine has ifadelerini oluşturarak öznel deneyimlere ve yorumlamalara yönelmişlerdir. Bu da sanatta yeni ve modern anlayışların ortaya çıkışına önderlik etmiştir. Zaman içerisinde bilgi ve materyal kullanımının çeşitliliği sanatçının doğayı nesneleri ve kendini sorgulama, yorumlama ve algılama çabaları nesnelere ve sanat üretimine yaklaşımında farklılıklara yol açmış ve yeni sanat akımlarının doğmasına neden olmuştur. 19.yy. Avrupa’sında ortaya çıkmaya başlayan sanat akım ve teknikler modern sanatların çekirdeğini oluşturmuştur. Bu akım ve farklı dille ifadelerin bazıları arasında izlenimcilik,  fovizm, kübizm, soyut resim,  fütürizm, ekspresyonizm, konstrüktivizm, sürrealizm, toplumsal gerçekçilik, soyut dışavurumculuk, pop sanat, minimal sanat, kavramsal sanat sayılabilir. Her bir sanat akımı kendinden önceki ya da çağdaşı olan akım ile birlikte yoğrulmuştur. Bireyler sanat yoluyla ifade çeşitliliğiyle kalıcı izler bırakmak yenilikler ve değişimler yaratmak adına yola çıkmışlardır. Farklı üslupları ve ifade biçimleri olmasına karşın ortak noktaları, 20. yüzyıl alışkanlıkları ve değişen şartlarına karşı duyulan duygusal tepkiyi dile getirme isteğidir. 20. yy. sanatı devrim ve yeniden yapılanmanın tarihidir. Bu dönemde sanat, bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemenin yanı sıra felsefeyle de ilişkili olarak atılımlarda bulunmuştur. Sanatın doğaya öykünmesi, hakikati arayışı öznel yaklaşımlarıyla yeni arayışlar içerisine girmesine neden olmuştur. İnsanın sanatla ilişki kurabilmesi için öncelikle algılaması gerekir. Bu algılama sonucunda üretime ve yorumlamaya geçecektir. Bu nedenler sanatı farklı izmleri takip etmeye yöneltmiştir. Bu araştırma da, literatür taramasına dayalı olarak sanata yön veren, geliştiren sanat akımları ve sanatçılar değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler

modern sanat, sanat
Aktulum,K.(2016).Resimsel Alıntı (Resimlerarası Etkileşimler ve Aktarımlar). Konya.Çizgi Kitabevi.Antmen,A.(2008). 20 Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. 1. Baskı. İstanbul. Sel Yayıncılık.Ayaydın, A. (2015). Art Nouveau Akımına 21. Yüzyıl Perspektifinden Bir Bakış. ulakbilge, 3 (6), s.59-73.Barrett, T. (2015). (Çev.E.Ermert). Neden Bu Sanat? Çağdaş Sanatta Estetk ve Eleştiri. 1. Baskı.Hayalperest Yayınevi. İstanbul.Batur, E. (1995). Sanat Dünyamız, Avant-garde 1945-1995 Son Yarım Yüzyılın Sanat Akımları, Bahar 1995, İstanbul.Danto, A.C. (2010). Sanatın Sonundan Sonra.(çev.Z.Demirsu). 1. Baskı.İstanbul.Ayrıntı Yayınları.Elmas, H. (2006). Ondokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Özgürlük bağlamında Sanat Neydi, Ne Oldu?. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 281-298.Engin, C.(2017). “Postmodernizm ve Yeniden Sunum” Kontrast Fotoğraf Dergisi. Kış 2017-18. Afsad Yayıncılık. Ankara.Farthing, S. (Ed.). (2014). Sanatın Tüm Öyküsü, F. C. Çulcu ve G. Aldoğan (Çev.), İstanbul: Hayalperest Kitabevi.Fırıncı, Mehmet. (2006). "Alman Ekspresyonizmi (Dışavurumculuk), Die Brücke (Köprü) ve Türk Baskı Resim Sanatına Etkileri", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:19, İzmir, 2006.Gombrich, E. H. (2007). Sanatın Öyküsü. (16. Baskı). (çev. E. Erduran, Ö. Erduran) İstanbul: Remzi Kitabevi.Kahraman, H.B. (2015). Bakmak Görmek Bir De Bilmek(Çağdaş Sanat Dünyasında Hayatta Kalma Kılavuzu). 1.Baskı.İstanbul.Kapı Yayınları.Kedik, A. S. (2010). “Richard Long: Bir Yürüyüşün İma Ettikleri”, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı 5, s.107 120.Little, S., (2006). İzmler Sanatı Anlamak, Yapı Yayın, İstanbul.Lynton, N(1991)., Modern Sanatın Öyküsü, 2. Basım, Remzi Kitapevi, İstanbul.Uzun, A. (2014). 1950 Sonrası Toplumsal Olayların Sanata Yansıması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Resim Ana Sanat Dalı Yayımlanmamış yüksek lisans Tezi.Wölfflin, H. (1990), (Çev. H.Örs), Sanat Tarihinin Temel Kavramları 3.Baskı Remzi Kitabevi, İstanbul.Yağmur,Ö.(2016). Doğayı Şekillendiren Sanat:Land Art. İdil 2016,cilt 5, Sayı, 27,Volume 5,Issue27. DOI: 10.7816/idil-05-27-08.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-2020-5551Yazar: Hatice SÜZEN (Sorumlu Yazar)Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2018


Makalenin Yazarları
Hatice SÜZEN