Yıl 2013, Cilt: 16 Sayı : 29 Sayfalar 163 - 188 2013-06-01
Effects of the Global Economic Crisis: Panel Data Analysis
Küresel Ekonomik Krizin Etkileri: Panel Veri Analizi
İsmet GÖÇER
15 261

State of the Problem: Recent economic crisis started in USA mortgage markets in mid 2006 and affected financial markets and real sector. It has spread all over the world from September 2008. World economy shrunk by 2.3%, exports declined and unemployment rates have increased during the crisis.Purpose of the Study: In this study, effects of 2008 global economic crisis on the selected country economies was analyzed using 2001-2010 periods’ annual data.Method: Panel unit root test and panel data analysis methods.Findings and Conclusions: According to the findings obtained from the empirical analysis; factors that most affect countries’ economic growth is private consumption expenditures. Effects of crisis are negatively and statistically significant Jel Codes: E21, E44, F43, G01.
Problem Durumu: Son küresel ekonomik kriz, ABD’de ipotekli konut piyasasında 2006 yılı ortalarında başlamış, finansal piyasaları ve reel sektörü de etkisi altına başlamıştır. Eylül 2008’den itibaren dünyaya geneline yayılmıştır. Krizde dünya ekonomisi %2.3 oranında küçülmüş, ihracat azalmış, işsizlik oranları artmıştır.Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada, 2008 küresel ekonomik krizinin seçilmiş ülke ekonomileri üzerindeki etkileri, 2001-2010 dönemi verileri kullanılarak incelenmiştir.Yöntem: Panel birim kök testi ve panel veri analizi yöntemleri.Bulgular ve Sonuçlar: Analiz sonucunda elde edilen ampirik bulgulara göre; ülkelerin ekonomik büyümelerini en çok etkileyen faktör, özel tüketim harcamalarıdır. Krizin etkisi negatif ve istatistikî olarak anlamlıdır.Jel Kodları: E21, E44, F43, G01

Anahtar Kelimeler

Akgüç Ö. (2009). Kriz Nedeni ve Çıkış Yolları. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 42.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2013


Makalenin Yazarları
İsmet GÖÇER