Cilt: 11 Sayı : 3
Rekabet Gücünün Ölçülmesinde Ulusal Yenilik Sistemleri ve Üniversite Ekonomisi Yaklaşımı
National Innovation Systems and University Economics Approach for Measuring
İsmail SEKİ,R. Funda BARBAROS

36 129

Bilgi tabanlı ekonomilerde rekabet gücünü belirleyen en önemli unsur bu ekonomilerin yenilikçi performanslarıdır. Yenilik süreçlerindeki aktörlerin etkileşimini ve bu aktörler arasındaki ilişkileri düzenleyen Ulusal Yenilik Sistemlerinin (UYS) etkinliği ülkelerin rekabet güçlerini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Çalışmada seçilen OECD ülkelerinin ulusal yenilik sistemlerinin etkinliği bilgi üretim fonksiyonu çerçevesinde veri zarflama analizi yöntemiyle karşılaştırılarak, söz konusu ülkelerin bilgi üretme kabiliyeti bağlamında rekabet güçlerinin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Çalışmanın ampirik sonuçları ‘Yüksek eğitim sektörlerindeki Ar-Ge harcamaları görece daha fazla olan ülkelerin, diğerlerine göre yenilik süreçlerindeki etkinliklerinin ve rekabet güçlerinin daha fazla olacağı’ hipotezi ile tutarlılık göstermektedir
Innovativeness performance of national economies is the most important factor which determines the competitive power of national economies. The efficiency of National Innovation Systems (NIS), which organizes the result of numerous interactions by a community of actors and institutions in the innovation process, is one of the most important concepts that determines the competitive power of nations. In this study, the efficiency of the NIS of selected OECD countries are compared by means of knowledge production function and data envelopment analyses. The result of the empirical analyses is consistent with the hypothesis that ‘the countries, that have relatively more powerful higher education sector, are more efficient in innovation process and also they have more competitive power than their competitors
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Acs, Z. J., Audretsch, D. B. ve Feldman, M. P. (1994a) “R&D Spillovers and Innovative Activity” Ma- nagerial and Decision Economics, 15: 131-138.
İsmail SEKİ,R. Funda BARBAROS