Cilt: 10 Sayı : 35
KURUM YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICE LEARNING FROM THE ADMINISTRATORS' POINTS OF VIEW
Alper KESTEN,Cevat ELMA,Kasım KIROĞLU,Abdullah Nuri DİCLE,Elif Mercan UZUN,Özcan PALAVAN

32 129

Öz Bu araştırmada resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin Topluma Hizmet Uygulamalarına (THU) ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu altı kurumdaki dokuz yöneticiden oluşmaktadır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler ortalama 30-35 dakika sürmüş ve kayıt cihazına kaydedilerek analizi yapılmıştır. Yönetici görüşlerinin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Analizi sonucunda başlıca şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) THU uygulamaya gidilen kurumlar açısından olumlu sonuçlar doğurmuştur. (2) Etkin bir danışman-kurum işbirliğinin olmaması, danışmanların uygulamayı yeterince bilmemesi ve dersi işlemedeki uygulama farklılıkları nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. (3) Dersin uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar özellikle planlama, eşgüdümleme, öğrencilerin kurumu tanımaması ve ön hazırlığının yetersiz olması gibi konularda yoğunlaşmaktadır. (4) Üniversite-kurum işbirliğinin arzu edilen düzeyde olmayışının temelinde bürokratik işlemler, kurumların amacı ve işleyişi konusundaki bilgi yetersizliği ve üniversite tarafından öğrenciye gerekli kolaylıkların sunulamaması gibi nedenler yatmaktadır.
Abstract The aim of this study is to evaluate the community service learning (CSL) appearing in teacher training curriculum in terms of the opinions of the governmental agency and non-governmental organization (NGO) administrators. The sample group consisted of nine administrators from six institutes. Semi-structured interview technique was used in the study. Interviews lasted about 30-35 minutes and were recorded by the use of tape recorder and then were analyzed. Descriptive analysis approach was used in the analysis of the opinions of the administrators. Followings are results of administrator opinions: (1) CSL had positive effects on application institutes. (2) Some problems exist in CSL application because of; ineffective relationship between instructors and institutions, inadequate knowledge of instructors and implication differences among different groups. (3) The problems, related on CSL application, especially centre on planning, coordination, students' not being acquainted with institutes, and inadequate preparation. (4) Relationship between university and institutes was not desired level due to bureaucracy, miscommunication between universities and institutes, and insufficient support of university for students.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Anderson, J. B., Swick, K. J., & Yff, J. (Eds.). (2001). Service-learning in teacher education: Enhancing the growth of new teachers, their students, and communities. Washington, DC: American Association of Colleges of Teacher Education.
Alper KESTEN,Cevat ELMA,Kasım KIROĞLU,Abdullah Nuri DİCLE,Elif Mercan UZUN,Özcan PALAVAN