Cilt: 9 Sayı : 1
TÜRKİYE’DE MÜLTECİ SORUNUNUN YOKSULLUK VE REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ
Cahit AYDEMİR,Emel İŞTAR IŞIKLI,Gamze ÖZMEN

12 129

Öz Son yıllarda mülteci sorunu dünyanın en önemli problemlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle Arap Baharı sonrasında, coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye mültecilerin sığınağı konumunu almıştır. Suriye’deki iç savaşın yoğunlaşması ve diğer ülkelerdeki istikrarsızlıklar neticesinde buralarda yaşayan insanların kendilerini güvende hissedecekleri komşu ülkelere ve diğer devletlere sığınmaları kaçınılmaz olmuştur. Özellikle Türkiye’ye gelen yoğun göçmen nüfusun Türkiye’deki sosyo-kültürel hayatı etkilediği bir gerçektir. Etkili olduğu en önemli parametrelerden bir tanesi ekonomik verilerdir. Gelen yoğun mülteci göçüne harcanan milyarlarca dolar para ülke ekonomisine ciddi bir yük oluşturmuştur. Bu yükün ülkedeki refah ve yoksulluk seviyesi üzerinde olumsuz etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki mültecilerin ülke ekonomisine etkisini incelemek ve 2011-2017 yılları arasında mülteci göçü etkisiyle Türkiye’de değişen yoksulluk ve refah seviyesini değerlendirmektir. Bu amaçla BM Mülteci Örgütü (UNHCR), Türkiye İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verileri incelenmiştir. Ekonomik veriler incelenmesi sonucunda, Türkiye’de mültecilerin sayısında artış olduğu, bu durumda Türkiye’deki sosyo-kültürel hayatı ekonomik açıdan olumsuz etkilediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Göç, mülteci, refah seviyesi, yoksulluk seviyesi

Kaynakça

Afad (2014). Türkiye’de Suriyeli Kadınlar Raporu. Ankara https://www.afad.gov.tr/upload/Node/17934/xfiles/turkiye_deki-suriyeli-kadinlar_-2014_2_.pdf (Erişim: 12.12.2018).
Cahit AYDEMİR,Emel İŞTAR IŞIKLI,Gamze ÖZMEN