Cilt: 1 Sayı : 28
Paylaşım Olgusunda Meydana Gelen Değişiklikler ve Günümüz Sosyal ve İş Yaşamına İzdüşümleri
THE CHANGES IN THE SHARING PHENOMENON AND ITS PROJECTIONS TO SOCIAL AND BUSINESS LIFE
Ömer ÇOBAN

27 129

Paylaşım, dünya üzerinde bireylerin bir araya geldikleri andan itibaren var olan bir kavram olmakla beraber günümüzde gelişen olaylara bağlı olarak önemi daha da artmıştır. Endüstri devrimi sonrasında dünyada kapitalist sistemin egemen olmasıyla birlikte, gerek sosyal gerekse ekonomik paylaşım kültüründe belirgin değişiklikler meydana gelmiştir. Bu süreçte görünmeyen bir el ile bireylerin yaşamları yeniden biçimlendirilmiş ve bu güce dayalı olarak tüketim kültürü bireyler üzerinde hüküm sürmeye başlamıştır. Modern işletmelerin endüstri devriminin bir ürünü olduğu düşünülürse paylaşım olgusundaki değişime öncülük eden yapıların işletmeler olduğu söylenebilir. Dünya genelinde yaşanan konjonktürel değişmelere de bağlı olarak günümüzde işletmeler için paylaşım konusu önem arz eder hale gelmiştir. Bu bağlamda çalışmada, bireyler ve toplumlar arasındaki değişime uğrayan sosyal ve ekonomik paylaşım olgusu ile birlikte işletmeler için önem kazanan paylaşım olgusu belgesel kaynak taraması yapılarak ele alınmıştır. Ayrıca günümüz işletmelerinin dikkati ekonomik ve sosyal anlamda yaşanan bu değişimlere çekilerek, işletme içi paylaşım kültürü ve paydaş paylaşım kültürünün doğru ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır
Besides being a concept which has existed since human beings first came together, sharing has gained much more importance recently with the changing issues nowadays. After the industrial revolution, with dominant capitalist system in the world significant changes whether in social or in economic culture of sharing occurred. During this process the lives of individuals were re-shaped with an invisible hand and consumption culture began to reign over individuals based on this power. If modern business is considered as a product of the industrial revolution, it can be said that businesses lead to changes in the structure of sharing culture. Depending on the cyclical change in the world, sharing issue has become important for businesses today. With in this context, in this study, social and economic sharing concept between individuals and societies which has transformed and also the sharing culture which has been gained importance for business world have been studied by documentary review method.In addition, it wasaimed to contribute in realizing the internal sharing culture of business and stakeholdersharing culture in a righteous and fair manner by diverting present business’ attention to the changes in social and economic areas
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

ALLEE, V; The Knowledge Evolution. Expanding Organizational Intelligence, Butterworth-Heinemann, Massachusetts 1997.
Ömer ÇOBAN