Yıl 2018, Cilt: 28 Sayı : 4 Sayfalar 498 - 503 2018-10-14
HİBRİT CAD/CAM MATERYALLERİNİN FİZİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayşegül KURT,Gözde ÇELİK
18 261

Öz Amaç: Günümüzde bilgisayar destekli tasarım/ bilgisayardestekli üretim (CAD/CAM) sistemleri ile farklı fiziksel ve optik özellikleresahip materyaller kullanılmaktadır. Endikasyonlar dikkate alındığında CAD/CAMsistemler ile kullanılan bu materyallerin seçimi hekimi zorlayabilir. Buçalışmanın amacı farklı içeriklere sahip CAD/CAM hibrit materyallerin fizikselve optik özelliklerinin araştırılmasıdır. Gereçve Yöntem: İçerikleri birbirindenfarklı 3 CAD/CAM hibrit materyali (Vita Enamic, Vita Suprinity, GC Cerasmart)test edildi. Tüm test edilen materyaller A1 renkli ve yüksek translusensiyesahipti. Her bir CAD/CAM hibrit materyal bloğundan 12x 10x 1 mm ebatlarındatoplam 30 adet dikdörtgen örnek hazırlandı (n=10). Yaşlandırma işlemi 5°C ile55°C, 5000 devir, 30 saniye bekletme süresi ile gerçekleştirildi. Termal döngüişlemi öncesi ve sonrasında yüzey pürüzlülüğü, sertliği ölçüldü. Spektrofotometrekullanılarak renk de- ğişimi ve translusensi parametresi ölçüldü. ÖrneklerinCIELAB koordinatlarında (L*, a* ve b*) renk değerleri termal döngü öncesi vesonrasında kaydedildi. Renk değişimi verilerinin analizi için ise tek yönlüvaryans analizi (ANOVA) kullanılırken diğer parametreler için bağımlı örneklemt testi kullanıldı.Bulgular: Yüzey pürüzlülüğü için her grup kendi için- dedeğerlendirildiğinde termal döngü öncesi ve sonrası değerleri arasında farkbulunmamıştır (p>0,05). Fakat Cerasmart grubunun termal döngü sonrası yüzeysert- liği değerleri, başlangıç değerlerinden anlamlı derece- de farklıbulunmuştur (p<0,001). Translusensi için her grup kendi içindedeğerlendirildiğinde termal döngü öncesi ve sonrası değerleri arasında farkgörülmemiştir (p>0,05). Fakat Cerasmart grubu en yüksek renk değişiminigöstermiştir (p<0,001).Sonuçlar: CAD/CAM hibrit materyallerin farklı içerik- lere sahipolması fiziksel ve optik özelliklerini etkileyebilir.  *   Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi AD, Edirne.  ** Mariehallsvagen 16, 16865 Stockholm- İsveç        Anahtar Kelimeler: CAD/CAM materyalleri, yüzey pürüzlülüğü, yüzeysertliği, renk değişimi, translusensiEVALUATION OF PHYSICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF HYBRIDCAD/CAM MATERIALSABSTRACT Aim: Different materials are available for thecomputer-aided design/computer aided manufacturing (CAD/CAM) systems withdifferent physical and optical properties. The selection criteria inrelationship with their clinical use could be challenging. This studyinvestigated the effect of the variations in the composition of several CAD/CAMhybrid materials on their physical and optical properties.   Materialsand Methods: Three CAD/CAM materialswere tested in the present study: Composite resin material (GC Cerasmart),polymer- infiltrated- feldspa- tic ceramic (Vita Enamic), zirconia reinforcedlithium silicate ceramic (Vita Suprinity). All tested materials exhibited colorA1 high translucency (HT). Thirty spe- cimens were prepared by cutting blocksinto standar- dized pieces of 12x 10x 1 mm (n=10). The specimens werethermocycled for 5000 cycles between 5 0C and 55 0C witha dwell time of 30 seconds and a transfer time of 10 seconds. The surfaceroughness and Vickers hardness of the specimens were measured before and afterthermocycling. The color change and translucency parameter were measured by adental spectrophotometer. The CIELAB coordinates (L*, a* and b*) of thespecimens were recorded before and after thermocycling. Data were analyzed withANOVA for color change, and paired-sample t test for other parameters.Significance was set at 0.05. Results: The changes in the surface roughness of the specimenswere statistically comparable (p>0.05), but Cerasmart showed significantVickers hardness change (p<0.001) after thermocycling. The Cerasmart showedthe highest color change (p<0.001), while the translucency parameter of theall group did not differ significantly after thermocycling (p > 0.05).Conclusions: The variations in the composition of CAD/CAM hybridmaterials may effect on their physical and optical properties.Keywords:CAD/CAM materials, surface roughness,vickers hardness, color change, translucency

Anahtar Kelimeler

CAD/CAM materyalleri, yüzey pürüzlülüğü, yüzey sertliği, renk değişimi
1. Stawarczyk B, Liebermann A, Eichberger M, Güth JF. Evaluation of mechanical and optical behavior of current esthetic dental restorative CAD/CAM composites. J Mech Behav Biomed Mater 2015; 55: 1-11.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 14 Ekim 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : 0000-0003-2775-3179Yazar: Ayşegül KURT

Orcid : 0000-0003-0048-0940Yazar: Gözde ÇELİK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Ekim 2018


Makalenin Yazarları
Ayşegül KURT
Gözde ÇELİK