Yıl 2015, Cilt: 70 Sayı : 1 Sayfalar 111 - 129 2015-04-03
TÜRKİYE’DE REEL ASGARİ ÜCRETLER ve REEL GSYİH DEĞİŞMELERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: ENFLASYON ORANINA ENDEKSLENMİŞ BİR NOMİNAL ASGARİ ÜCRET POLİTİKASI
Onur SUNAL,Özge SEZGİN ALP
16 261

Öz entrWages are important both because of their impacts on basic macroeconomic variables and their effects on other social indicators as they represent the primary income sources of working class individuals. In theory it is assumed that there are some important relationships which are present between variables such as employment, minimum wages, growth rates and price-wage inflation rates. This study investigates the relationships between real GDP growth rates, real minimum wage growth rates, nominal minimum wage growth rates, and inflation rates by using causality analysis. The results reveal that there is a one-way Granger causality from real GDP to real wages, and a two-way mutual causality from nominal wages to price inflationÜcretler, hem temel makro iktisadi değişkenler üzerindeki etkileri hem de çalışanların geçim kaynaklarını oluşturan birincil gelir unsuru olmaları nedeniyle ekonomik ve aynı zamanda da sosyal açıdan büyük bir öneme sahiptirler. Kuramsal açıdan, asgari ücretler, büyüme, enflasyon ve istihdam gibi bazı önemli makro iktisadi değişkenlerin birbirleriyle ilişkili oldukları kabul edilmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde konu ile ilgili sınırlı sayıda yapılmış olan araştırmaları ve alanyazını zenginleştirmek ve daha da önemlisi ekonomik kriz dönemlerini de kapsayacak şekilde daha uzun bir zaman dilimine ait verileri (1987- 2012) kullanmak yoluyla, reel asgari ücretler ve reel GSYİH büyüme oranları arasında ve diğer taraftan da nominal asgari ücretler ile enflasyon arasında bir ilişki olup olmadığının Granger nedensellik analizi yöntemi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Reel GSYİH büyüme oranlarının reel asgari ücretlerin büyüme oranlarının tek yönlü Granger nedeni olduğu ve nominal asgari ücretlerin büyüme oranları ile enflasyon oranlarının iki yönlü birbirlerinin Granger nedeni oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

entrReal GDP, real minimum wages, nominal minimum wages, price inflation, causality analysisReel GSYİH, reel asgari ücretler, nominal asgari ücretler, enflasyon oranı, nedensellik analizi
Akyıldız, H. (2013). Çalışma Ekonomisi, Alter Yayıncılık, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 3 Nisan 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Nisan 2015


Makalenin Yazarları
Onur SUNAL
Özge SEZGİN ALP