Cilt: 14 Sayı : 52
d
TARIMSAL SU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMLER; SULAMA BİRLİKLERİ, FİYATLANDIRMA VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ
Mustafa AYDOĞDU,Ali MANCI,Murat AYDOĞDU

1.4K 129

Öz entrWater resources have become cannot meet the increasing demand in terms of quantity and quality. Water resources, as one of the limited natural resources are the common property of society. Therefore, one of the foremost task of the state to protect water resources effectively, develop, control and to make its distribution to everyone will benefit from it. Agricultural irrigations are the largest water consumer group, when compared with the other sectors. There is increasing pressure on more efficient use of water in irrigations. Pricing is located as a guiding and controlling tool in water management policies. Many countries uses water pricing as main tool in the regulations of irrigation water and for the water shortages. Water management and operations are extremely vital issue in terms of irrigation systems and their efficiencies, water pricing, conservation and development of water resources. The countries in order to have more efficient management of water resources, either to make reforms or have to find new solutions to meet their needs, according to new exchanges and opportunities in water resources management. DSI, began to withdraw from the operation of irrigation facilities and transferred majority the systems to water users associations (WUAs) and ratio has reached 96% in Turkey. The expected benefits from WUAs are not enough. The changes in the concept of public services towards to the market economy in the management of water services were observed in recent years. The process is progressing on the basis of the privatization. Water supply is one of the important services in an economy that never only to be left to the market economySu kaynakları miktar ve kalite açısından artan talebi karşılayamaz hale gelmiş, sınırlı doğal kaynaklardan biri olarak toplumun ortak malıdır. Devletin başta gelen görevlerinden biride su kaynaklarını etkin bir şekilde korumak, geliştirmek, kontrol etmek ve herkesin faydalanacağı şekilde dağıtımını yapmaktır. En büyük su tüketim grubu tarımsal sulamalardır. Sulamada suyun daha verimli olarak kullanılması konusunda artan bir baskı vardır. Su yönetimi politikalarında fiyat, yönlendirici ve kontrol edici bir araç olarak yer almakta ve kullanılmaktadır. Suyun yönetimi ve işletilmesi, sulamalarda kullanılan sistemler ile bunların verimlilikleri, suyun fiyatlandırılması, su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi açısından önemli bir konudur. Su kaynakları yönetiminde yeni değişimler ve fırsatların kullanılması, kaynaklarının daha verimli olarak yönetilmesi için ülkeler ya reformlar yapmak, ya da yeni ihtiyaçları karşılayabilecek çözümler bulmak zorundadırlar. Ülkemizde DSİ, kamu sulama işletmeciliğinden çekilmeye başlamış ve çoğunluğu sulama birliklerine olmak üzere sulama tesislerini su kullanıcılarına devretmekte olup, oran %96’ya ulaşmıştır. Ülkemizde sulama birliklerinden beklenen faydaların yeterince sağlandığı söylenemez. Su hizmetlerinin yönetim anlayışında son yıllarda kamu hizmeti anlayışından pazar ekonomisi anlayışına doğru bir yönelim görülmektedir. Süreç özelleştirme temelinde ilerlemektedir. Bir ekonomide su sunumu sadece pazar araçlarına bırakılamayacak kadar önemli hizmetlerden biridir.
Anahtar Kelimeler: entrAgricultural irrigations, Water management, Water users associations, Pricing, PrivatizationTarımsal sulamalar, Su yönetimi, Sulama Birlikleri, Fiyatlandırma, Özelleştirme

Kaynakça

AB, 2009. Avrupa Birliği web sitesi, http://www.eea.europa.eu/tr/articles/the-water-we-eat, 29.09.2009