Cilt: 15 Sayı : 29
MUHASEBE KAYIT SÜRECİNDEKİ MANİPÜLASYONLARIN NEDEN VE SONUÇ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF CAUSE AND EFFECT RELATIONSHIP OF MANUPULATION IN ACCOUNTING RECORD PROCESS
Muhammet BEZİRCİ,Nebi Salih KARAHAN

1.4K 129

İşletmenin muhasebe ilke ve standartlarına aykırı olarak gerçekleştirdiği her kayıt vemuhasebeden sorumlu kişi veya kişilerin bilerek veya bilmeyerek yaptıkları her yanlış kayıt muhasebede manipülasyon olarak değerlendirilir. Kar yönetimi, karın istikrarlı hale getirilmesi, büyük temizlik muhasebesi, agresif muhasebe, yaratıcı muhasebe uygulamaları ve finansal hile, bilinen manipülasyon türleridir. Uygulamada yanlış yapılan bir muhasebe kaydı finansal tablolara geçirilmiş ise yatırımcı başta olmak üzere muhasebe bilgi kullanıcılarının kararlarını etkileyebilir. Hatalı veya kasıtlı yapılan bu kayıtlar denetim sürecinde incelenerek tespit edilmeye çalışılır. Finansal tablo manipülasyonunun başlangıç noktası, gerçekleştirilen faaliyetleri kayıtlara olduğundan farklı yansıtmaktır.Çalışmada, piyasada hatalı veya kasıtlı yapılan muhasebe kayıtlarına örnekler verilerek bu manipülatif işlemlerin denetim süreci incelenmiştir.
While every registration a company performed in contravention of accounting principles and standards is evaluated as manipulation in firm level, each wrong accounting entry which accounting supervisor/supervisors implemented knowingly or unknowingly in person level is/are accepted as manipulation, too. Profit management, making the profitstable, great cleanup accounting, aggressive accounting, creative accounting applications and financial deceptionare well known types of manipulation methods. An wrongly implemented accounting entry in application are registered to financial statements thus leading influence of particularly investments and then accounting information users decisions. These wrong registrations which are implemented by mistake or deliberately are tried to be detected on the audit process. Startingpoint of financial statement manipulation is to reflect the transactions performed underfalse colors. In the research, it is showed how to correct this manipulative process by providing samples about the inadvertently and deliberately performed accounting registrations.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Muhammet BEZİRCİ,Nebi Salih KARAHAN