Yıl 2014, Cilt: 13 Sayı : 48 Sayfalar 200 - 215 2014-09-10
LONELINESS ON UNIVERSITY STUDENTS: AN EMPIRICAL RESEARCH AT AKDENIZ UNIVERSITY
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Özlem Yalaz SEÇİM,Özer ALPAR,Seden ALGÜR
15 261

Loneliness is a complicated situation and it is difficult to define it. It increases lack of confidence of the person and make his life difficult. Loneliness has a strong relationship with some variables such as age and gender. It is determined by social-economic structure. This research was done to determine loneliness level of students at 3 different programs of Akdeniz University Vocational School of Social Sciences and to find out whether some demographical variables are effective on loneliness. A survey which contains UCLA Loneliness Scale was used on 348 students and %54 of them took loneliness point over average. According to one way anova results the program that students study at, monthly revenue, owning personal computer and having internet connection at living place have significant effect on loneliness points.
Yalnızlık tanımlanması güç ve karmaşık bir durumdur. Bireyin çevresine olan güvensizliğini arttırarak uyumunu ve yaşamını zorlaştırmaktadır. Yalnızlık yaş, cinsiyet gibi değişkenlerle yakından ilişkili olup büyük ölçüde sosyo-ekonomik yapı tarafından belirlenir. Bu araştırma Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun 3 farklı bölümünde okuyan öğrencilerin yalnızlık seviyeleri belirlemek ve bazı demografik değişkenlerin etkisinin ortaya koyabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 348 öğrenciye UCLA Yalnızlık Ölçeği içeren anket uygulanmış ve örneklemin %54'ünün ortalamanın üzerinde yalnızlık puanı aldığı tespit edilmiştir. Yapılan tek yönlü varyans analizlerine göre öğrencinin okuduğu bölüm, aylık olarak eline geçen gelir, kendine ait bilgisayar olup olmaması ve yaşadığı yerde internet bağlantısı olup olmaması ile alınan yüksek yalnızlık puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Bilgen, S. (1989). Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ve Bazı Değişkenlerin Uyum Düzeylerine Etkisi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Bilgi, A. (2005). Bilgisayar Oyunu Oynayan ve Oynamayan İlköğretim Öğrencilerinin Saldırganlık, Depresyon ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 10 Eylül 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Eylül 2014


Makalenin Yazarları
Özlem Yalaz SEÇİM
Özer ALPAR
Seden ALGÜR