Cilt: 1 Sayı : 28
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Bölgesel ve Küresel Güvenlik ve Barışa Katkısı
CONTRIBUTION OF TURKISH ARMED FORCES TO THE REGIONAL AND GLOBAL SECURITY AND PEACE
Mehmet ÖCAL

21 129

Soğuk Savaş’ı müteakip ülkelerin ulusal güvenlik anlayışı; terörizm, göç, kitle imha silahlarının yayılması gibi klasik savaş tehlikesinin ötesinde oluşan tehditlerle yeniden tanımlanmak zorunda kalmıştır. Bu bağlamda Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya gibi birçok krizin kol gezdiği bir coğrafyanın ortasında kalan Türkiye, yeni bir güvenlik anlayışı ile uluslararası arenada barışı ve güvenliği desteklemek adına daha aktif rol almaya başlamıştır. TSK, barışı destekleme faaliyetleri ile görev yaptığı ülkelerde gerginliklerin azaltılmasına ve krizlerin çözülmesine aktif katkıda bulunmaktadır. İkili ve çoklu ilişkiler çerçevesinde Silahlı Kuvvetler askeri eğitim işbirliği konularında ve NATO bünyesinde yürütülen çok uluslu barış gücü faaliyetleri ve barışı destekleme harekâtlarında başarılı ve aranan bir güç konumuna gelmiştir. Bu durum Türk dış ve güvenlik politikasın elini de güçlendirmektedir. TSK’nın yurt dışı faaliyetleri sayesinde yöre halkları ile edinilen dostluklar, Türkiye’nin o bölgelerdeki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkileri ile akademik temasları canlandırmasıyla daha da pekişecektir
After the end of Cold War, the national security concept has been redefined with the emergence of new threats such as terrorism, migration and weapons of mass destruction. In the new security environment, Turkey has taken over an active role in supporting peace and security as the country at the center of the Balkans, Middle East and Caucasia. The Turkish Armed Forces (TAF) contributes to crisis prevention and solution by participating to operations. It also has an active role in bilateral and multilateral military training activities under NATO umbrella. This position of TAF strengthens Turkey’s position in her foreign and security policy and in order for this to have long-term benefits; Turkey needs to support these activities of TAF by increasing commercial, economic and cultural relationships and academic cooperations
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akça, İsmet: Türkiye'de Ordu Devlet ve Güvenlik Siyaseti, İstanbul Bilgi Üniver- sitesi Yayınları, İstanbul 2010.
Mehmet ÖCAL