Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı : 13 Sayfalar 224 - 230 2016-01-11
Sporcu Ve Sedanter Ögrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması - The Comparison Of Social Skill Level Of Sportsman And Sedantery Students
Oğuzhan DALKIRAN,Cem ASLAN,Emin GEZER,Tonguç VARDAR
15 261

Öz Bu araştırmanın amacı, sporcu ve sedanter öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini spor yapma değişkenine göre karşılaştırmaktır. Araştırmaya bir ortaöğretim okulunda öğrenim gören 81 sporcu, 109 sedanter toplam 190 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Riggio (1986) tarafından geliştirilen ve Türkçeye Yüksel (2004) tarafından adapte edilen Sosyal Beceri Envanteri (Social Skill Inventory) kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS (Ver.13) paket programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, tanımlayıcı istatistikler ile spor yapma değişkenine göre grupların karşılaştırılması için t testi kullanılmış, yanılma düzeyi (α) 0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın sonunda, spor yapan ve yapmayan öğrenciler arasında sosyal beceri düzeyleri açısından anlamlı farklılık tespit edilmiş ve spor yapan öğrencilerin sosyal becerilerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda; spor yapma değişkeninin ilköğretim düzeyinde öğrencilerin sosyal becerilerini arttırdığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler

Sosyal Beceri, Sosyal Beceri Düzeyi, Sporcu Öğrenciler, Sedanter Öğrenciler
Akıncı, A.Y. (2007), “Ortaöğretim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Sosyalleşme Süreci ve Şahsiyetin Oluşmasında Katkısı”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 11 Ocak 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Ocak 2016


Makalenin Yazarları
Oğuzhan DALKIRAN
Cem ASLAN
Emin GEZER
Tonguç VARDAR