Yıl 2011, Cilt: 10 Sayı : 36 Sayfalar 54 - 64 2011-01-01
LEARNER AUTONOMY
OTONOM ÖĞRENME
Hidayet TOK
17 261

Over the last twenty years, there have been many changes and evelopments in the fields of information technology, psychology and sociolinguistics. These changes and developments have increased the need for education and the require life-long learning process in society. In life-long learning, it is individual who is responsible for shaping his/her own educational life. Therefore, educators feel great need to train learners taking control over the process and content of their own learning. This study gives knowledge about definition of learner autonomy, its development in historical process, its importance and the rule of teacher. Furthermore , this study gives explanations about how to make learner autonomy functional. Key words: Learner Autonomy, Autonomy, Life-long learning
Özet Son yirmi yılda bilgi teknolojisi, psikoloji ve toplumdibilim alanlarında hızlı gelişme ve değişmeler yaşanmaktadıır. Bu değişmeler ve gelişmeler toplumda yaşam boyu öğrenme sürecine gereksinimi ve eğitime olan ihtiyacı artırmıştır. Yaşam boyu öğrenmede kendi eğitim yaşamını şekillendirmede sorumlu olan bireyin kendisidir. Bundan dolayı eğiticiler öğrenmelerin içeriğini ve sürecini kendisi kontrol eden bireylerin yetiştirilmelerinde büyük ihtiyaç hissetmektedirler. Bu çalışma otonom öğrenme kavramının tanımı, tarihsel süreç içerisinde gelişimi, önemi, öğretmenin rolu hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca otonom öğrenmenin nasıl işlevsel hale getirelibilecği hakkında açıklamalar sunmaktadır. Key words: Otonomy, otonom öğrenme, yaşamboyu öğrenme,

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011


Makalenin Yazarları
Hidayet TOK