Yıl 2011, Cilt: 10 Sayı : 36 Sayfalar 42 - 53 2011-01-01
AN ANALYSIS OF PROBLEMS OF EDUCATION ACTIVITES CONDUCTED IN SMALL TO MEDIUM SIZED ENTERPRIZES (SMEs) IN ESKISEHIR
KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK İŞLETMELERDEKİ (KOBİ) EĞİTİM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
Oktay Cem ADIGÜZEL,İlker SÖKMEN
20 261

Within the scope of this research, it is aimed to determine the problems related to education activities in small, medium and large size enterprises (SMEs). According to this aim, answers are searched to these questions: "What are possible problems related to analyzing requirements before education activities in SMEs?", "What are possible problems related to process of education activities in SMEs?", "What are possible problems related to evaluations after education activities in SMEs?" Within the context of this research, a survey research was designed and data were collected by semi-structured interview. The problems related to education activities in SMEs were determined by this research and these problems were grouped into 3 themes which are problems related to analyzing requirements before education, problems related to education process and problems related to process after education. Depending on results of the research, it can be said that the education activities in SMEs are performed inappropriate to curriculum development approach, requirement analysis are not enough or the SMEs send their staff to the education activities which are suggested by organizations provide education without any requirement analysis. In addition, it was determined that there weren't any systematic process for evaluation of learning outcomes. Key Words: Life long learning, Human resources development, training events, SME
Araştırma kapsamında, Küçük, Orta ve Büyük İşletmelerde (KOBİ) eğitim etkinliklerine ilişkin yaşanan sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca dayalı olarak: "KOBİ'lerde eğitim etkinlikleri öncesi gereksinim belirlenmesine ilişkin olası sorunlar nelerdir?; KOBİ'lerde eğitim etkinlikleri sürecine ilişkin olası sorunlar nelerdir?; KOBİ'lerde eğitim etkinlikleri sonrası değerlendirmeye ilişkin olası sorunlar nelerdir?" sorularına yanıtlar aranmıştır. Araştırma kapsamında tarama türünde nitel bir araştırma desenlenmiş ve veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırma kapsamında Küçük Orta ve Büyük İşletmelerde eğitim etkinliklerine ilişkin sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunlar, eğitim öncesi gereksinim belirlenmesine ilişkin sorunlar; eğitim sürecine ilişkin sorunlar; eğitim sonrası sorunlar olarak üç tema altında toplanmıştır. Araştırmada elde edilen tüm sonuçlara dayalı olarak, KOBİ'lerde eğitim etkinliklerinin program geliştirme bakış açısına uygun olmayan biçimde gerçekleştirildiği, gereksinim belirleme çalışmalarının yeterince yapılmadığı veya KOBİ'lerin gerçek gereksinimlerini belirlemeden eğitim sağlayan kuruluşların ilan yoluyla önerdiği eğitim programlarına personellerini gönderdikleri tespit edilmiştir. Buna ek olarak öğrenme ürünlerinin değerlendirmesine yönelik sistemli bir sürecin olmadığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yaşam boyu öğrenme, insan kaynağı geliştirme, eğitim etkinlikleri, KOBİ

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011


Makalenin Yazarları
Oktay Cem ADIGÜZEL
İlker SÖKMEN