Cilt: 2 Sayı : 3
d
Mesane Çıkım Obstruksiyonu Saptanan Obez Hastalarda Alfa Bloker Tedavisinin Etkinliği
Mustafa KARABIÇAK,Hakan TÜRK,Sıtkı ÜN,Erkan ARSLAN,Ahmet Sabri OĞÜTLÜ

1.4K 129

Öz Amaç: Mesane çıkım obstruksiyonu sebebiyle alfa bloker tedavisi kullanan   hastaların vücut kitle indeksine göre tedavi etkinliğini karşılaştırmaktır. Materyal metod: Mayıs 2015 ile Ocak 2018 arası  alt üriner sistem semptomarı ile polikliniğimize başvuran ve mesane çıkım obstruksiyonu olduğu düşünülen hastalar değerlendirildi. Dışlanma kriterleri sonrası hastalar obez ve obez olmayan olarak iki gruba ayrıldı. Alfa bloker tedavisinin etkinliği her iki grupta değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 91 obez hasta (grup I) ve 280 obez olmayan (grup II) olmak üzere 371 hasta dahil edildi. Hastaların 4. ve 12. hafta sonunda  Q MAX ve PVR  değerlerini inceledik. Her iki grubunda tedaviden eşit oranda yararlandığını gördük. Hastaların IPSS değerlerini incelediğimizde ise 4. hafta sonunda grup I’de IPSS değerinde değişim gözlenmedi. Grup II’de ise IPSS değerleri düşüş gösterdi. 12. hafta sonunda her iki gruptaki hastaların IPSS değerlerinin eşit oranda düştüğü görüldü.  Sonuç:  Çalışmamızda alfa bloker tedavisinin hem obez hemde obez olmayan hasta grubunda etkin ve güvenle kullanılabileceği görüldü.
Anahtar Kelimeler: Obezite, mesane çıkım obstruksiyonu, alfa bloker tedavisi

Kaynakça

1- Özkeçeli R, Satar N, Anafarta K: Üriner sistem taş hastalığı. Bölüm 15, Temel Üroloji Kitabı. 1998;1559- 604.