Yıl 2019, Cilt: 33 Sayı : 3 Sayfalar 213 - 223 2020-02-06
RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE CLASSICAL CRITERIA OF PROGNOSIS IN PATIENTS WITH PRIMARY MEMBRANOUS GLOMERULONEPHRITIS IN OUR NEPHROLOGY CLINIC
Nefroloji kliniğimizde takip edilen birincil membranöz glomerülonefritli hastalarda klasik prognoz kriterlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
Erhan ADALI,Mehmet Ası OKTAN,Cihan HAYBELİ,Mehtat ÜNLÜ,Serkan YILDIZ,Ali ÇELİK,Sülen SARIOĞLU,Caner ÇAVDAR
20 261

Objective: The aim of the study is retrospective evaluation of the classic criteria for prognosis in primary membranous glomerulonephritis patients in our clinic. Materials and Methods: The records of 54 patients with primary membranous glomerulonephritis who were followed-up by our clinic were retrospectively reviewed. A total of 24 patients were excluded from the study due to the fact that 3 patients had a secondary membranous glomerulonephritis, 12 patients had an external center biopsy, 2 patients had an inadequate glomerular material and 7 patients had inadequate laboratory data. Total renal chronicity index was calculated by using renal histopathological findings. Besides the clinical prognostic factors, the effect of renal chronicity index on disease remission was investigated. Results: The age (>50) of diagnosis, male sex, presence of hypertension (≥140/90 mmHg), proteinuria at the time of diagnosis and high renal chronicity score (2-3) had a negative effect on the prognosis of the disease. In our study, the patients with daily urine protein leakage more than 8 grams and renal chronicity score 2-3, were found to be resistant to treatment, had less remission and more frequent relapses. Conclusion: The presence of signs of advanced histopathological damage had a negative effect on disease remission. Amount of proteinuria and histopathological features will be decisive in the evaluation of the risk class, remission and relapse status and selection of the treatment.
Amaç: Kliniğimizde takip edilen birincil membranöz glomerülonefritli hastalarda klasik prognoz kriterlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizce takipli birincil membranöz glomerülonefrit tanılı 54 hastanın retrospektif olarak arşiv kayıtları incelenmiştir. Üç hasta ikincil membranöz glomerülonefrit tanılı, 12 hasta dış merkez biyopsi tanılı, 2 hastanın yetersiz glomerül sayısı ve 7 hastanın da yetersiz laboratuvar verisi olması sebebiyle toplam 24 hasta çalışma kapsamı dışında bırakılarak kalan 30 hastanın demografik-klinik ve laboratuvar verileri not edilmiştir. Böbrek histopatolojik bulgularından yararlanılarak toplam böbrek kronisite indeksi hesaplanmıştır. Klinik prognostik faktörlerinin yanında böbrek kronisite indeksinin hastalık remisyonuna etkisi incelenmiştir. Bulgular: Tanı yaşının (>50), erkek cinsiyetin, hipertansiyon varlığının (≥140/90mmHg), tanı anındaki proteinüri miktarının (≥8 g/gün) ve yüksek böbrek kronisite skorunun (2-3) hastalık prognozuna olumsuz etkisi gözlenmiştir. Çalışmamızda günlük idrar protein kaçağı 8 gramdan fazla olan ve böbrek kronisite skoru 2-3 olan olguların tedaviye dirençli olduğu, daha az remisyon elde edildiği ve daha sık relapslarla seyrettiği görülmüştür. Sonuç: İleri evre histopatolojik hasarlanma bulgularının varlığının hastalık remisyonuna olumsuz etkisi gözlenmiştir. Proteinüri miktarı ve histopatolojik özellikler; risk sınıfını, remisyon ve relaps durumunu değerlendirmede ve seçilecek tedavide belirleyici olacaktır.

Anahtar Kelimeler

1. Couser WG. Primary membranous nephropathy. Clin J Am Soc Nephrol.2017; 12(6):983-97.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayımlanma Tarihi 6 Şubat 2020
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0002-6599-315XYazar: Erhan ADALI (Sorumlu Yazar)Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALIÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-9322-5844Yazar: Mehmet Ası OKTAN Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, NEFROLOJİ BİLİM DALIÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-7903-1106Yazar: Cihan HAYBELİ Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, NEFROLOJİ BİLİM DALIÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-7170-7594Yazar: Mehtat ÜNLÜ Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALIÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-1716-9884Yazar: Serkan YILDIZ Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, NEFROLOJİ BİLİM DALIÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-4096-3480Yazar: Ali ÇELİK Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, NEFROLOJİ BİLİM DALIÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0003-4877-3064Yazar: Sülen SARIOĞLU Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALIÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-2306-2429Yazar: Caner ÇAVDAR Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, NEFROLOJİ BİLİM DALIÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Şubat 2020


Makalenin Yazarları
Erhan ADALI
Mehmet Ası OKTAN
Cihan HAYBELİ
Mehtat ÜNLÜ
Serkan YILDIZ
Ali ÇELİK
Sülen SARIOĞLU
Caner ÇAVDAR