Cilt: 28 Sayı : 2
d
PRİMER STABİLİZASYON OLAN VE OLMAYAN İMPLANTLARDA KEMİK İMPLANT KAYNAŞMASININ BİYOMEKANİK İNCELENMESİ: İN VİVO BİR ÇALIŞMA
Serkan DÜNDAR,Ömer ÇAKMAK,Murat Yavuz SOLMAZ

1.4K 129

Öz Amaç: Buçalışmada rat tibiyalarına yerleştirilen primer stabilite olan ve olmayantitanyum implantların osseointegrasyonunun biyomekanik incelenmesiamaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Buçalışmada kullanılan 42 adet, dişi Spraque Dawley rat 2 gruba ayrıldı. PrimerStabili- te Olan (PS+) Grup (n=21); 2.5 mm çapında 6 mm uzunluğunda tornalanmışyüzey titanyum implantlar deneklerin sağ ve sol tibiyalarına primerstabilizasyon sağlanarak, Primer Stabilite Olmayan (PS-) Grup (n=21); 2.5 mmçapında 6 mm uzunluğunda titanyum implantlar deneklerin sağ ve sol tibiyalarınaprimer stabilizasyon sağlanmaksızın steril şartlarda cerrahi yöntemleyerleştirildi. Denekler her bir grupta eşit rat olacak şekilde 4. (n=7), 8.(n=7) ve 12. (n=7) hafta sonunda sakrifiye edildi. İmplantlarınbiyomekanik analizleri basma testine  tabi tutularakgerçekleştirildi. Bulgular:Kuvvet değerleri PS+ grubunda PS- grubuna göre 4., 8. ve 12. haftaların sonundayüksek tespit edildi (P<0.05). PS+ grubunda 4., 8. ve 12. hafta kuvvetdeğer- lerinde fark tespit edilmedi (P>0.05). PS- grubunda kuv- vetdeğerleri 4. ve 8. haftalar arasında bir fark meydana getirmemişken(P>0.05), 12. hafta kuvvet değerleri 4. ve 8. haftalara göre yüksek tespitedidi (P<0.05). Yer değiş- tirme miktarları 4. haftada PS- grubunda PS+grubundan yüksek tespit edilirken (P<0.05), 8. ve 12. hafta yer de- ğiştirmedeğerlerinde gruplar arası bir fark tespit edilmedi (P>0.05).  PS+ grubunun 4., 8. ve 12.haftalarda yerdeğiştirme miktarları arasında bir fark tespit edilmezken (P>0.05), PS-grubunda 4. hafta yer değiştirme değeri 8. ve 12. haftalara göre yüksek tespitedildi (P<0.05). Sonuç: Primerstabilizasyon olan implantlarda osseoin- tegrasyon primer stabilite olmayanimplantlara göre daha iyi düzeyde elde edildi. Primer stabilite olmadan daosseointegrasyon sağlanabilir.AnahtarKelimeler: Primer stabilizasyon, osseointeg, rasyon, dental implant, rat tibiyası, biyomekanikBIOMECHANIC EVALUATIONOF THE BONE IMPLANT CONNECTION OF THE PRIMARY AND NON-PRIMARY STABILIZED TITANIUMIMPLANTS: AN IN VIVO STUDYABSTRACT Aim: Inthis study it was aimed to that biomechanic evaluation of the primarystabilized and non-primary stabilized titanium implant osseointegration in rattibias. Materials and Methods: Inthis study, 42 female Spraque Dawley rat were used and diveded 2 groups: Primerstabilized group (PS+) (n=21); 2.5 diameter and 6 mm long titanium implant wasintegrated in rat tibias both left and right side with primary stabilization. Nonprimary stabilized (PS-) (n=21) group; 2.5 diameter and 6 mm long titaniumimplant was integrated in rat tibias both left and right side without primarystabilization. Surgical procedure was done under steril condition. Rats weresacrified in 4. (n=7), 8. (n=7) and 12. (n=7) weeks in equal number in eachgroup. Biomechanical analysis of the implants were done withcompression test Results: Forcemagnitudes detected higly compared in PS+ compared PS- in 4., 8 and 12. weeks(P<0.05). In PS+ any difference was not detected in forces at 4., 8. and 12.weeks (P>0.05). In PS- group; difference was detected in forces at 12. weekwhen compared 4. and 8. weeks (P<0.05). Displacement in PS- group detectedhighly compared with PS+ in 4. week (P<0.05), but in 8. and 12. weeks anydifference was not detected between two groups (P>0.05). any difference wasnot detected at 4., 8. and 12. weeks in displacement values in PS+ group(P>0.05). But in PS- group displacement values was detected highly in 4.week compared 8. and 12. Weeks (P>0.05). Conclusion:Osseointegration in primary stabilized implants was detected better thannon-primary stabilized implants. Osseointagration could enhance without primarystabilization.  Keywords: Primary stabilization, osseointegration, dentalimplant, rat tibia, biomechanic
Anahtar Kelimeler: Primer stabilizasyon, osseointeg, rasyon, dental implant, rat tibiyası

Kaynakça

1. Eltas A, Dundar S, Uzun İH, Malkoç MA. Dental implant başarısının ve hasta profilinin değerlendiril- mesi: retrospektif bir çalışma. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg 2013; 21: 1-8.