Cilt: 17 Sayı : 65
NOBEL ÖDÜLÜ SAHİBİ JAMES M. BUCHANAN’IN KONSEPTİNDEN KURALLAR
Merve YOLAL

28 129

Öz Bu çalışmanın amacı Kamu Tercihi Teorisi'nin ve Anayasal İktisat Teorisi’nin kurucusu olan ve bu alanda sağladığı katkılarından dolayı Nobel Ödülü’ne layık görülen James M. Buchanan’ın kurallar hakkındaki görüşlerini incelemektir. Ekonomi ve politika bilimi arasında bir bağ kurarak politik karar alma sürecini inceleyen kamu tercihi teorisi ile devletin güç ve yetkisinin nasıl sınırlandırılması gerektiğini ele alan anayasal iktisat teorisi Buchanan’ın kurallar üzerine çalıştığı disiplinlerdir. James Buchanan, sosyal sözleşmeler olarak nitelendirdiği anayasalar ile bu anayasalarda belirlenecek kurallar çerçevesinde devletin sahip olduğu yetkilerin sınırlandırılmasını önermektedir. İyi bir toplumsal düzenin temelini kuralların oluşturduğunu ve bu yüzden hem toplumsal yaşamda hem de siyasal süreçte bireylerin davranışlarını yönlendiren kuralların olması gerektiğini vurgulamaktadır. James M. Buchanan’ın önemle üzerinde durduğu kurallar konusunu içeren bu çalışmada; kuralların teorik temelleri, sosyal sözleşme-kural ilişkisi, kuralların önemi ile mali ve parasal kurallar değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kamu Tercihi Teorisi, Mali ve Parasal Kurallar, James M. Buchanan

Kaynakça

Acar, M. ve Bilir, H. (2013). Türkiye’de Sivil Anayasa Arayışları, Anayasal İktisat ve Anayasada Bulunması Gereken İktisadi-Mali Hükümler. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 15(24): 87-96.
Merve YOLAL