Yıl 2000, Cilt: 40 Sayı : 2 Sayfalar 1 - 11 2000-12-01
(Linear Udder Traits and Relationships Between These and Milk Yield in Awassi and East-Friesian x Awassi Crossbreed (F1) Ewes)
İVESİ VE OST-FRİZ x İVESİ MELEZİ (F1) KOYUNLARDA LİNEAR MEME ÖZELLİKLERİ VE BUNLAR İLE SÜT VERİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
İbrahim ŞEKER,Selim KUL,Metin BAYRAKTAR
7 261

The aim of this study was to investigate linear udder tarits and relationships between these and milk yield in sheep. For this purpose, a total of 20 animals (10 Awassi and 10 East-Friesian x Awassi crossbreed (F1) sheep) raised at Firat University Research and Application Farm were included in the study. All the animals were 2 years old first lactation and given birth at about the same time period. Among the linear udder traits, udder depth, udder attachment, teat placement, teat length and udder shape were considered. The length of lactation period and total milk yield in the whole lactation period were estimated. There was no statistically significant difference between Awassi and East-Friesian x Awassi crossbreeds (F1) in relation to teat length and lactation period. The differences between groups in terms of udder depth and teat placement (p<0.05), udder attachment and udder shape (p<0.01) were highly significant. When the groups were compared for the differences in total milk yield, a highly significant difference (p<0.01) was noted. Phenotypic correlation between linear udder features and total milk yield in Ivesi sheep was between 0.25 and 0.40, In East-Friesian x Ivesi crossbreeds (F1) the correlations varied between 0.13 and 0.43. In conclusion, significant differences were observed in linear udder traits and lactation milk yield in Awassi and East-Friesian x Awassi crossbreeds (F1) animals and the differences were in favur of crossbreeds
Bu araştırmada, Fırat Üniversitesi Eğitim-Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde bulunan 10’ar baş İvesi ve Ost-friz x İvesi melezlerinde (F1) linear meme özellikleri ve bunlar ile süt verimi arasındaki ilişkileri tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın materyalini iki yaşlı, ilk laktasyonda ve aynı tarihlerde doğum yapmış olan koyunlar oluşturmuştur. Bu araştırmada linear meme özellikleri olarak meme derinliği, meme bağlantısı, meme başı yerleşimi, meme başı uzunluğu ve meme şekli belirlenmiştir. Araştırmada koyunların laktasyon süreleri ve laktasyon süt verimleri tespit edilmiştir. İvesi ve Ost-friz x İvesi melezleri (F1) arasında meme başı uzunluğu ve laktasyon süresi bakımından istatistiki önemde bir farklılık bulunamamıştır. Genotip grupları arasında linear meme özelliklerinden meme derinliği ve meme başı yerleşimi için önemli i (p<0.01) bulunmuştur. İvesilerde laktasyon süt verimi ile linear meme özellikleri arasındaki fenotipik korelasyonlar 0.25 ile 0.40, Ostfriz x İvesi melezlerinde (F1 ) ise 0.13 ile 0.43 arasında tespit edilmiştir. Bu araştırmada sonuç olarak, İvesi ve Ost-friz x İvesi melezleri (F1 ) arasında linear meme özellikleri (meme başı uzunluğu hariç) ve laktasyon süt verimi bakımından istatistiki anlamda önemli farklılıklar tespit edilmiş olup, bu farklılıklar Ost-friz x İvesi melezleri (F1) lehinde bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2000
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2000


Makalenin Yazarları
İbrahim ŞEKER
Selim KUL
Metin BAYRAKTAR