Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı : 1 Sayfalar 291 - 306 2016-04-01
Analysis of Customer Satisfaction According to Various Demographic Characteristics: An Example of Public Hospital
Müşteri Memnuniyetinin Çeşitli Demografik Özellikler Açısından Analizi: Bir Kamu Hastanesi Örneği
Necmettin CİHANGİROĞLU,Yasin UZUNTARLA
12 261

This study aims to analyze how customer satisfaction is influenced by various demographic factors. Study is conducted on patients who receive healthcare services from a public hospital in Ankara province and it is a descriptive study. In order to measure the customer satisfaction (patient satisfaction) of the patients participated in the study, satisfaction surveys on the official web site of the Republic of Turkey Ministry of Health are used. 148 survey forms are evaluated. As a result of the analyses conducted within the scope of the study, it was observed that the highest patient satisfaction was related to trust to the nurses (85.3%) and the politeness of the personnel who carries out admission procedure (85.0%). It was found out that the services about which the patients are least satisfied are politeness of cleaning company personnel (46.0%), not providing a phone number to be used when necessary (52.7%), problems encountered in cleaning and drying the clothes during the patient’s stay at hospital (53.7%) and dissatisfactions about the hospital services such as canteen, cafeteria and TV hall (54.2%). There is statistically significant difference in satisfaction levels of the patients in terms of their level of education and previous healthcare service experiences in other hospitals.
Bu araştırma, müşteri memnuniyetinin çeşitli demografik faktörlerden nasıl etkilendiğini analiz etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Ankara ilinde bulunan bir kamu hastanesinden sağlık hizmeti alan hastalar üzerinde yapılmış olup tanımlayıcı niteliktedir. Araştırma kapsamındaki hastaların müşteri memnuniyetini (hasta memnuniyeti) ölçmek için T.C. Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan memnuniyet anketleri kullanılmıştır. 148 adet anket formu değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan analizler sonucunda; hastaların memnuniyetlerinin en yüksek oranda, hemşirelere duyulan güven (%85,3) ve kliniğe yatış işlemlerini yapan görevlinin nezaketine (%85,0) yönelik olduğu görülmüştür. Memnuniyetin en düşük olduğu hizmetlerin ise; temizlik firması elemanlarının nezaketi (%46,0), ihtiyaç duyulduğunda iletişim kurmak için kullanılmak üzere bir telefon numarası verilmemesi (%52,7), hastanede kalınan süre içinde kullanılan çamaşırların yıkanması ve kurutulmasında yaşanan sıkıntılar (%53,7) ve hastanenin kantin, kafeterya, televizyon izleme salonu gibi hizmetlerinden duyulan memnuniyetsizlikler (%54,2) olduğu tespit edilmiştir. Hastaların memnuniyet düzeylerinde, eğitim seviyeleri ile daha önce başka bir hastaneden sağlık hizmeti almalarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016


Makalenin Yazarları
Necmettin CİHANGİROĞLU
Yasin UZUNTARLA