Yıl 2009, Cilt: 12 Sayı : 21 Sayfalar 7 - 22 2009-06-01
Computer Aided Instruction for Section Views and Students’ Opinions
KESİT GÖRÜNÜŞLER KONUSUNUN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sevim Selma ÜNAL,İbrahim KADI,Suat ÜNAL
12 261

Problem Statement: How do students evaluate the using of Computer Aided Instruction, which has been frequently used for teaching of many subjects of various areas in recent years, for Section Views subject taught in Technical Drawings lessons? The Aim of the Study: The aim of the study is to investigate students’ views about a Computer Aided Instruction Software CAIS which was designed for the teaching of Section Views subject in Technical Drawings lessons at Vocational Education Faculties. Methodology: The CAIS designed by researchers was used as an instructional tool for the teaching of Section Views subject in one of the Technical Drawings class at Vocational Education Faculty of Karabuk University. Because there were other classes which were taught with other CAISs developed by the other instructors, three groups of students one was taught by traditional methods, one was taught with other CAISs, and the other was taught with CAIS designed in this study were chosen as the sample of this study for the comparison. To define students’ views about the CAIS designed in this study and to compare students’ views in three different groups, an assessment questionnaire was used as the data collection tool. After the administration of the questionnaire, the data obtained from these three groups was analyzed by means of Two-Way ANOVA Technique using SPSS 10.0 TM. The comparisons between three groups were made in terms of different aspects. The results were presented in the forms of tables and graphics to make audience easily understand them. Findings and Results: It was found that the mean of total questionnaire scores of the students who was taught with the CAES designed in this study was higher than those of the other groups one taught by traditional methods and the other taught with other CAISs . Moreover, the mean of total questionnaire scores of the students who were taught with the other CAESs was greater than that of the students who were taught in a traditional manner. Recommendations: Since the CAIS designed and used in this study was more successful than the other methods for the teaching of Technical Drawings, it is suggested that various computer aided instruction software should be designed and used for different subjects in both Technical Drawings class and the others.
Problem Durumu: Son yıllarda farklı alanlardaki konuların öğretiminde sıkça kullanılmaya başlanan bilgisayar destekli öğretim yönteminin, Teknik Resim dersi içerisindeki Kesit Görünüşler konusunun öğretiminde kullanılması öğrenciler tarafından nasıl değerlendirilmektedir? Araştırmanın Amacı: Teknik Eğitim Fakülteleri’nde okutulan Teknik Resim dersi içerisindeki Kesit Görünüşler konusunun öğretimi için hazırlanmış olan Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımı BDÖY hakkındaki öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Yöntem: Araştırmacılar tarafından geliştirilen yazılım; Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’ndeki Teknik Resim sınıflarından birinde Kesit Görünüşler konusunun öğretiminde kullanılmıştır. Diğer Teknik Resim sınıflarından bazılarında, dersi veren öğretim elemanları tarafından farklı bilgisayar destekli öğretim yazılımları kullanıldığı için, bu çalışmada üç farklı öğrenci grubu geleneksel yöntemle dersi işleyen, çalışmadakinden farklı BDÖY’ler ile dersi işleyen ve bu çalışmada geliştirilen BDÖY ile dersi işleyen öğrenci grubu örneklem olarak belirlenmiştir. Çalışmada geliştirilen ve kullanılan BDÖY hakkındaki öğrenci görüşlerini belirlemek ve üç farklı gruptaki öğrenci fikirlerini karşılaştırmak için veri toplama aracı olarak bir değerlendirme anketi kullanılmıştır. Anketlerin uygulanmasından sonra, her bir grubun değerlendirme anketine verdikleri cevaplar SPSS 10.0 istatistik programından yararlanılarak Çift Yönlü ANOVA Tekniği ile analiz edilmiş, farklı öğrenci gruplarından elde edilen veriler karşılaştırılmış ve sonuçlar tablo veya grafikler aracılığıyla daha anlaşılır hale getirilerek yorumlanmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Kesit Görünüşler konusunun çalışmada geliştirilen BDÖY kullanılarak anlatıldığı sınıftaki öğrencilerin ankete verdikleri toplam puanların ortalamasının diğer gruplara geleneksel yöntemle dersi işleyen ve çalışmadakinden farklı BDÖY’ler ile dersi işleyen kıyasla daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, konunun farklı bilgisayar destekli öğretim yazılımlarıyla anlatıldığı diğer sınıflardaki öğrencilerin puanlarının da geleneksel yöntemle konuyu işleyen sınıfların ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmüştür Öneriler: Bu çalışmada geliştirilen ve kullanılan yazılımın Teknik Resim dersinin öğretiminde geleneksel yönteme kıyasla daha başarılı olması nedeniyle, farklı dersler için ya da Teknik Resim dersinin farklı konuları için yeni yazılımların geliştirilmesinin ve uygulamaya konulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler

Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar okur-yazarlığı yeterlilikleri ile mevcut ders programları'nın kaynaştırılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 127-134.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Sevim Selma ÜNAL
İbrahim KADI
Suat ÜNAL