Yıl 2015, Cilt: 15 Sayı : 32 Sayfalar 98 - 128 2015-09-01
THE EFFECT OF SOCIAL CLASS, AVERAGE INCOME LEVEL AND GENDER DİFFERENCES ON THE SYMBOLIC CONSUMPTION TRENDS: AN INVESTIGATION FOR YOUNG CONSUMERS
TOPLUMSAL SINIFIN, ORTALAMA GELİR DÜZEYİNİN VE CİNSİYET FARKLILIĞININ SEMBOLİK TÜKETİM EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; GENÇ TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Mürsel AKYÜZ,Ömer EROĞLU
14 261

With changing consumption culture and consumer society, consumption is no longer just a pricess that meets the people physical needs. İn the new consumption society consumers try to resolve social, cultural, and psychological needs by consuming the certain products and services besides the physical needs. In this study, the symbolic consumption were examined. These consumption kinds describes nonphysical consumption of consumers which is for fulfilling the their needs. This kind of consumption pattern is mostly common among the youngs, so in the study this will be examined. There was used survey data that was made face to face with 437 students of Süleyman Demirel University. Statistical analysis of this study was made by SPSS data analysis programme. Finally, obtained results show that, young female consumers, medium income level groups, and young consumers which describe himself “upper section” show symbolic consumption trends
Değişen tüketim kültürü ve tüketim toplumu ile beraber tüketim, insanların sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşıladıkları bir süreç olmaktan çıkmıştır. Yeni tüketim toplumunda tüketiciler fiziksel ihtiyaçlarının yanında sosyal, kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarını da belli başlı ürünleri ve hizmetleri tüketerek gidermeye çalışmaktadırlar. Çalışmada, tüketicilerin fiziksel olmayan ihtiyaçlarını gidermek için yaptıkları tüketimlerini anlatan sembolik tüketim eğilimi ele alınmaktadır. Bu tür tüketim şekilleri gençler arasında daha yaygın olduğundan genç tüketiciler incelenmektedir. Araştırmanın temel amacı toplumsal sınıfın, ortalama gelir düzeyinin ve cinsiyet farklılığının, genç tüketicilerin sembolik tüketim eğilimleri üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığını belirlemektir. Süleyman Demirel Üniversitesinde 437 öğrenci ile yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen veriler kullanılmaktadır. İstatistiki analizler SPSS programı yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, genç kadın tüketiciler, orta gelir grubundaki genç tüketiciler ve kendisini üst kesim olarak nitelendiren genç tüketiciler sembolik tüketim eğilimi göstermektedirler. Bu sonuçlardan hareketle toplumsal sınıfın, ortalama gelirin ve cinsiyet farklılığının genç tüketicilerin sembolik tüketim eğilimleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır denilebilir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2015


Makalenin Yazarları
Mürsel AKYÜZ
Ömer EROĞLU