Yıl 2014, Cilt: 15 Sayı : 1 Sayfalar 151 - 169 2014-04-25
Bilgi Teknolojilerinin İşletme Performansına Etkileri: Konya Otelleri Örneği
Rukiye SAYDAM,Muammer MESCİ,İzzet KILINÇ
16 261

Öz entrThe purpose of this research is to investigate the effects of information technologies on business performance. To this end, information technologies used in hotels have been investigated by means of performance prism in hotels. Qualitative research method was used in the research. The population of the research contains three, four and five-star Tourism Business Licensed Hotels in the city of Konya. Interviews were used to collect data. The data of the research were obtained by doing face to face interviews with senior managers of hotels. The data obtained were analyzed by descriptive analysis. Results of this study is that information technologies applied in hotels provides competitive advantage to them and information technologies provides the components of performance prism as stakeholder satisfaction, the contribution of stakeholders, strategies, processes and * Turizm ve Otel İşletmeciliği Bilim Uzmanı, Düzce Üniversitesi, rukiyesaydam@duzce.edu.tr. ** Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, muammermesci@duzce.edu.tr. *** Doç. Dr., Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi, izzetkilinc@gmail.com. proficiencies. In conclusion, this study shows that information technologies can provide a positive contribution to business performance.Bu araştırmanın temel amacı, bilgi teknolojilerinin işletme performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, otel işletmelerinde kullanılan bilgi teknolojilerinin işletme performansına etkisi, performans prizması aracılığıyla incelenmiştir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Konya ilinde faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgeli üç, dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler otel işletmelerinin üst düzey yöneticileriyle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; otel işletmelerinde kullanılan bilgi teknolojilerinin rekabet üstünlüğü sağladığı ve bilgi teknolojilerinin performans prizmasını oluşturan, paydaş tatmini, paydaş katkısı, stratejiler, süreçler ve yeterlilikler sağladığı yönündedir. Sonuç olarak bu araştırma, bilgi teknolojilerinin işletme performansına olumlu yönde katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojileri, İşletme Performansı, Performans Prizması, Oteller, Konya.

Anahtar Kelimeler

entrInformation Technologies Business Performance, Performance Prism, Hotels, Konya.Bilgi Teknolojileri, İşletme Performansı, Performans Prizması, Oteller, Konya.
ADAMS C. ve Neely, A., (2002), Prism Reform. Financial Management, May: 28
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Nisan 2014


Makalenin Yazarları
Rukiye SAYDAM
Muammer MESCİ
İzzet KILINÇ