Yıl 2010, Cilt: 17 Sayı : 2 Sayfalar 14 - 18 2010-08-09
BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ DÜŞÜK VE YÜKSEK DERECELİ PIN VE PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA CD24 EKSPRESYONU
Nermin KARAHAN,Şirin BAŞPINAR,Alim KOŞAR,Korkut BOZKURT,Halil İ SARAÇOĞLU,Nilgün KAPUCUOĞLU
16 261

Öz Amaç: CD24 aktive endotel hücreleri ve trombositler üzerinde eksprese edilen bir adezyon reseptörü olan P-selektin'in alternatif ligandı olarak fonksiyon gören son zamanlarda tanımlanan yeni bir prognostik belirleyici gendir. CD24'ün çeşitli solid tümörlerin metastatik tümör gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Çalışmamızda prostat adenokarsinomlarında, düşük ve yüksek dereceli prostat intraepitelyal neoplazilerde (PIN) ve benign prostat hiperplazisinde (BPH) CD24 ekspresyonunun histopatolojik parametreler ve serum PSA seviyesi ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.Gereç ve Yöntem: Yetmişaltı prostat adenokarsinomu, 16 düşük dereceli PIN, 16 yüksek dereceli PIN ve 14 BPH vakasında immunohistokimyasal olarak CD24 ekspresyonunu inceleyerek bulgularımızın histopatolojik parametreler ve serum PSA seviyesi ile ilişkisini değerlendirdik.Bulgular: Prostat adenokarsinomu ve PIN materyallerinde CD24 ekspesyonu saptanırken benign prostat dokularında ekspresyon izlenmedi. 76 prostat adenokarsinomu olgusunun 48'inde (%63.2) CD24 immunoreaktivitesi saptandı. Prostat adenokarsinomunda sitoplazmik CD24 ekspresyonu Gleason skoru (p=0.000, r= 0.465) ve PSA seviyesi (p=0.022, r=0.263) ile anlamlı şekilde pozitif korele bulundu.Sonuçlar: Bulgularımız prostat adenokarsinomlarında pozitif CD24 ekspresyonunun yüksek Gleason skoru ve yüksek PSA seviyesi ile birlikteliğini gösterdi. CD24'ün prostat kanseri için önemli bir moleküler belirleyici olabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler

Prostat adenokarsinomu, PIN, CD24, immunohistokimya
Jemal A, Siegel R, Ward E, Murray T, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics 2007. CA Cancer J Clin 2007;57:43- 66.
Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 9 Ağustos 2010
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Ağustos 2010


Makalenin Yazarları
Nermin KARAHAN
Şirin BAŞPINAR
Alim KOŞAR
Korkut BOZKURT
Halil İ SARAÇOĞLU
Nilgün KAPUCUOĞLU